秃山

来源:岁年网 时间:2017-07-27 23:56:36 分类: 王安石的诗 全唐诗 短篇章节

秃山 简体版

吏役沧海上,瞻山一停舟。
怪此秃谁使,乡人语其由。
一狙山上鸣,一狙从之游。
相匹乃生子,子众孙还稠。
山中草木盛,根实始易求,攀挽上极高,屈曲亦穷幽。
众狙各丰肥,山乃尽侵牟。
攘争取一饱,岂暇议藏收。
大狙尚自苦,小狙亦已愁。
稍稍受咋啮,一毛不得留。
狙虽巧过人,不善操耡耰。
所嗜在果谷,得之常似偷。
嗟此海山中,四顾无所投。
生生未云已,岁晚将安谋。

禿山 繁体版

吏役滄海上,瞻山一停舟。
怪此禿誰使,鄉人語其由。
一狙山上鳴,一狙從之遊。
相匹乃生子,子眾孫還稠。
山中草木盛,根實始易求,攀挽上極高,屈曲亦窮幽。
眾狙各豐肥,山乃盡侵牟。
攘爭取一飽,豈暇議藏收。
大狙尚自苦,小狙亦已愁。
稍稍受咋嚙,一毛不得留。
狙雖巧過人,不善操耡耰。
所嗜在果谷,得之常似偷。
嗟此海山中,四顧無所投。
生生未雲已,歲晚將安謀。

tū shān 拼音版

lì yì cāng hǎi shàng , zhān shān yī tíng zhōu 。
guài cǐ tū shuí shǐ , xiāng rén yǔ qí yóu 。
yī jū shān shàng míng , yī jū cóng zhī yóu 。
xiāng pǐ nǎi shēng zǐ , zǐ zhòng sūn huán chóu 。
shān zhōng cǎo mù shèng , gēn shí shǐ yì qiú , pān wǎn shàng jí gāo , qū qū yì qióng yōu 。
zhòng jū gè fēng féi , shān nǎi jìn qīn móu 。
rǎng zhēng qǔ yī bǎo , qǐ xiá yì cáng shōu 。
dà jū shàng zì kǔ , xiǎo jū yì yǐ chóu 。
shāo shāo shòu zhà niè , yī máo bù dé liú 。
jū suī qiǎo guò rén , bù shàn cāo chú yōu 。
suǒ shì zài guǒ gǔ , dé zhī cháng sì tōu 。
jiē cǐ hǎi shān zhōng , sì gù wú suǒ tóu 。
shēng shēng wèi yún yǐ , suì wǎn jiāng ān móu 。

鉴赏