正月二十八日大雪过若耶溪至云门山中

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:30:00 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

正月二十八日大雪过若耶溪至云门山中 简体版

山中看雪醉骑驴,清赏真成十载无。
高压孤峰增峭绝,斜倾丛竹失枝梧。
松肪火暖眠僧榻,芋糁羹香拥地炉。
病骨虽臞犹健在,未应遽作卧游图。

正月二十八日大雪過若耶溪至雲門山中 繁体版

山中看雪醉騎驢,清賞真成十載無。
高壓孤峰增峭絕,斜傾叢竹失枝梧。
松肪火暖眠僧榻,芋糝羹香擁地爐。
病骨雖臞猶健在,未應遽作臥遊圖。

zhèng yuè èr shí bā rì dà xuě guò ruò yé xī zhì yún mén shān zhōng 拼音版

shān zhōng kàn xuě zuì qí lǘ , qīng shǎng zhēn chéng shí zài wú 。
gāo yā gū fēng zēng qiào jué , xié qīng cóng zhú shī zhī wú 。
sōng fáng huǒ nuǎn mián sēng tà , yù sǎn gēng xiāng yōng dì lú 。
bìng gǔ suī qú yóu jiàn zài , wèi yīng jù zuò wò yóu tú 。

鉴赏