云门道中

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:31:27 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

云门道中 简体版

川霭林霏翠欲浮,散人心事寄沙鸥。
暮投野店孤烟起,晓涉清溪小蹇愁。
岭路穷时萦细栈,山形缺处起重楼。
钓游陈迹浑如昨,一念凄然不自由。

雲門道中 繁体版

川靄林霏翠欲浮,散人心事寄沙鷗。
暮投野店孤煙起,曉涉清溪小蹇愁。
嶺路窮時縈細棧,山形缺處起重樓。
釣遊陳跡渾如昨,一念淒然不自由。

yún mén dào zhōng 拼音版

chuān ǎi lín fēi cuì yù fú , sàn rén xīn shì jì shā ōu 。
mù tóu yě diàn gū yān qǐ , xiǎo shè qīng xī xiǎo jiǎn chóu 。
lǐng lù qióng shí yíng xì zhàn , shān xíng quē chǔ qǐ zhòng lóu 。
diào yóu chén jì hún rú zuó , yī niàn qī rán bù zì yóu 。

鉴赏