永王东巡歌十一首(南风一扫胡尘静,西入长安到日边) 作者:李白(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-06 20:35:32 分类: 李白的诗 全唐诗 短篇章节

永王东巡歌十一首 简体版

永王正月东出师,天子遥分旗。
楼船一举风波静,江汉翻为雁鹜池。

三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉。
但用东山谢安石,为君谈笑静胡沙。

雷鼓嘈嘈喧武昌,云旗猎猎过寻阳。
秋毫不犯三吴悦,春日遥看五色光。

龙蟠虎踞帝王州,帝子金陵访古丘。
春风试暖昭阳殿,明月还过鳷鹊楼。

二帝巡游俱未回,五陵松柏使人哀。
诸侯不救河南地,更喜贤王远道来。

丹阳北固是吴关,画出楼台云水间。
千岩烽火连沧海,两岸旌旗绕碧山。

王出三山按五湖,楼船跨海次陪都。
战舰森森罗虎士,征帆一一引龙驹。

长风挂席势难回,海动山倾古月摧。
君看帝子浮江日,何似龙骧出峡来。

祖龙浮海不成桥,汉武寻阳空射蛟。
我王楼舰轻秦汉,却似文皇欲渡辽。

帝宠贤王入楚关,扫清江汉始应还。
初从云梦开朱邸,更取金陵作小山。

试借君王玉鞭,指挥戎虏坐琼筵。
南风一扫胡尘静,西入长安到日边。

永王東巡歌十一首 繁体版

永王正月東出師,天子遙分龍虎旗。
樓船一舉風波靜,江漢翻為雁鶩池。

三川北虜亂如麻,四海南奔似永嘉。
但用東山謝安石,為君談笑靜胡沙。

雷鼓嘈嘈喧武昌,雲旗獵獵過尋陽。
秋毫不犯三吳悅,春日遙看五色光。

龍蟠虎踞帝王州,帝子金陵訪古丘。
春風試暖昭陽殿,明月還過鳷鵲樓。

二帝巡遊俱未回,五陵松柏使人哀。
諸侯不救河南地,更喜賢王遠道來。

丹陽北固是吳關,畫出樓臺雲水間。
千巖烽火連滄海,兩岸旌旗繞碧山。

王出三山按五湖,樓船跨海次陪都。
戰艦森森羅虎士,征帆一一引龍駒。

長風掛席勢難回,海動山傾古月摧。
君看帝子浮江日,何似龍驤出峽來。

祖龍浮海不成橋,漢武尋陽空射蛟。
我王樓艦輕秦漢,卻似文皇欲渡遼。

帝寵賢王入楚關,掃清江漢始應還。
初從雲夢開朱邸,更取金陵作小山。

試借君王玉馬鞭,指揮戎虜坐瓊筵。
南風一掃胡塵靜,西入長安到日邊。

yǒng wáng dōng xún gē shí yī shǒu

yǒng wáng zhèng yuè dōng chū shī , tiān zǐ yáo fēn lóng hǔ qí 。
lóu chuán yī jǔ fēng bō jìng , jiāng hàn fān wéi yàn wù chí 。

sān chuān běi lǔ luàn rú má , sì hǎi nán bēn sì yǒng jiā 。
dàn yòng dōng shān xiè ān shí , wéi jūn tán xiào jìng hú shā 。

léi gǔ cáo cáo xuān wǔ chāng , yún qí liè liè guò xún yáng 。
qiū háo bù fàn sān wú yuè , chūn rì yáo kàn wǔ sè guāng 。

lóng pán hǔ jù dì wáng zhōu , dì zǐ jīn líng fǎng gǔ qiū 。
chūn fēng shì nuǎn zhāo yáng diàn , míng yuè huán guò zhī què lóu 。

èr dì xún yóu jù wèi huí , wǔ líng sōng bǎi shǐ rén āi 。
zhū hóu bù jiù hé nán dì , gēng xǐ xián wáng yuǎn dào lái 。

dān yáng běi gù shì wú guān , huà chū lóu tái yún shuǐ jiān 。
qiān yán fēng huǒ lián cāng hǎi , liǎng àn jīng qí rào bì shān 。

wáng chū sān shān àn wǔ hú , lóu chuán kuà hǎi cì péi dū 。
zhàn jiàn sēn sēn luó hǔ shì , zhēng fān yī yī yǐn lóng jū 。

cháng fēng guà xí shì nán huí , hǎi dòng shān qīng gǔ yuè cuī 。
jūn kàn dì zǐ fú jiāng rì , hé sì lóng xiāng chū xiá lái 。

zǔ lóng fú hǎi bù chéng qiáo , hàn wǔ xún yáng kōng shè jiāo 。
wǒ wáng lóu jiàn qīng qín hàn , què sì wén huáng yù dù liáo 。

dì chǒng xián wáng rù chǔ guān , sǎo qīng jiāng hàn shǐ yīng huán 。
chū cóng yún mèng kāi zhū dǐ , gēng qǔ jīn líng zuò xiǎo shān 。

shì jiè jūn wáng yù mǎ biān , zhǐ huī róng lǔ zuò qióng yán 。
nán fēng yī sǎo hú chén jìng , xī rù cháng ān dào rì biān 。

鉴赏

李白(唐)的《永王东巡歌十一首》选自全唐:卷167_3。