相和歌辞|三阁词四首(朱门漫临水,不可见鲈鱼) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:08:29 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

相和歌辞·三阁词四首 简体版

贵人三阁上,日晏未梳头。
不应有恨事,娇甚却成愁。
珠箔曲琼钩,子细见扬州。
北兵那得度,浪语判悠悠。
沉香帖阁柱,金缕画门楣。
回首降幡下,已见黍离离。
三人出眢井,一身登槛车。
朱门漫临水,不可见鲈

相和歌辭·三閣詞四首 繁体版

貴人三閣上,日晏未梳頭。
不應有恨事,嬌甚卻成愁。
珠箔曲瓊鉤,子細見揚州。
北兵那得度,浪語判悠悠。
沈香帖閣柱,金縷畫門楣。
回首降幡下,已見黍離離。
三人出眢井,一身登檻車。
朱門漫臨水,不可見鱸魚。

xiāng hé gē cí · sān gé cí sì shǒu

guì rén sān gé shàng , rì yàn wèi shū tóu 。
bù yīng yǒu hèn shì , jiāo shèn què chéng chóu 。
zhū bó qū qióng gōu , zǐ xì jiàn yáng zhōu 。
běi bīng nà dé dù , làng yǔ pàn yōu yōu 。
chén xiāng tiè gé zhù , jīn lǚ huà mén méi 。
huí shǒu jiàng fān xià , yǐ jiàn shǔ lí lí 。
sān rén chū yuān jǐng , yī shēn dēng jiàn chē 。
zhū mén màn lín shuǐ , bù kě jiàn lú yú 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《相和歌辞·三阁词四首》选自全唐:卷21_28。