见王监兵马使说,近山有白黑二鹰,罗者久取

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:51:56 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

见王监兵使说,近山有白黑二鹰,罗者久取 简体版

雪飞玉立尽清秋,不惜奇毛恣远游。
在野只教心力破,千人何事网罗求。
一生自猎知无敌,百中争能耻下鞲。
鹏碍九天须却避,藏三穴莫深忧。
黑鹰不省人间有,度海疑从北极来。
正翮抟风超紫塞,立冬几夜宿阳台。
虞罗自各虚施巧,春雁同归必见猜。
万里寒空只一日,金眸玉爪不凡材。

見王監兵馬使說,近山有白黑二鷹,羅者久取 繁体版

雪飛玉立盡清秋,不惜奇毛恣遠遊。
在野隻教心力破,千人何事網羅求。
一生自獵知無敵,百中爭能恥下鞲。
鵬礙九天須卻避,兔藏三穴莫深憂。
黑鷹不省人間有,度海疑從北極來。
正翮摶風超紫塞,立冬幾夜宿陽臺。
虞羅自各虛施巧,春雁同歸必見猜。
萬裏寒空隻一日,金眸玉爪不凡材。

jiàn wáng jiān bīng mǎ shǐ shuō , jìn shān yǒu bái hēi èr yīng , luó zhě jiǔ qǔ 拼音版

xuě fēi yù lì jìn qīng qiū , bù xī qí máo zī yuǎn yóu 。
zài yě zhī jiào xīn lì pò , qiān rén hé shì wǎng luó qiú 。
yī shēng zì liè zhī wú dí , bǎi zhōng zhēng néng chǐ xià gōu 。
péng ài jiǔ tiān xū què bì , tù cáng sān xué mò shēn yōu 。
hēi yīng bù shěng rén jiān yǒu , dù hǎi yí cóng běi jí lái 。
zhèng hé tuán fēng chāo zǐ sāi , lì dōng jī yè sù yáng tái 。
yú luó zì gè xū shī qiǎo , chūn yàn tóng guī bì jiàn cāi 。
wàn lǐ hán kōng zhī yī rì , jīn móu yù zhǎo bù fán cái 。

鉴赏

杜甫(唐)的《见王监兵马使说,近山有白黑二鹰,罗者久取》选自全唐:卷231-77。