杜鹃行(一作司空曙诗)

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:52:02 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

杜鹃行(一作司空曙) 简体版

古时杜宇称望帝,魂作杜鹃何微细。
跳枝窜叶树木中,抢佯瞥捩雌随雄。
毛衣惨黑貌憔悴,众鸟安肯相尊崇。
隳形不敢栖华屋,短翮唯愿巢深丛。
穿皮啄朽觜欲秃,苦饥始得食一虫。
谁言养雏不自哺,此语亦足为愚蒙。
声音咽咽如有谓,号啼略与婴儿同。
口干垂血转迫促,似欲上诉于苍穹。
蜀人闻之皆起立,至今斅学效遗风,乃知变化不可穷。
岂知昔日居深宫,嫔嫱左右如花红。

杜鵑行(一作司空曙詩) 繁体版

古時杜宇稱望帝,魂作杜鵑何微細。
跳枝竄葉樹木中,搶佯瞥捩雌隨雄。
毛衣慘黑貌憔悴,眾鳥安肯相尊崇。
隳形不敢棲華屋,短翮唯願巢深叢。
穿皮啄朽觜欲禿,苦饑始得食一蟲。
誰言養雛不自哺,此語亦足為愚蒙。
聲音咽咽如有謂,號啼略與嬰兒同。
口幹垂血轉迫促,似欲上訴於蒼穹。
蜀人聞之皆起立,至今斅學效遺風,乃知變化不可窮。
豈知昔日居深宮,嬪嬙左右如花紅。

dù juān xíng ( yī zuò sī kōng shǔ shī ) 拼音版

gǔ shí dù yǔ chēng wàng dì , hún zuò dù juān hé wēi xì 。
tiào zhī cuàn yè shù mù zhōng , qiǎng yáng piē liè cí suí xióng 。
máo yī cǎn hēi mào qiáo cuì , zhòng niǎo ān kěn xiāng zūn chóng 。
huī xíng bù gǎn qī huá wū , duǎn hé wéi yuàn cháo shēn cóng 。
chuān pí zhuó xiǔ zī yù tū , kǔ jī shǐ dé shí yī chóng 。
shuí yán yǎng chú bù zì bǔ , cǐ yǔ yì zú wéi yú mēng 。
shēng yīn yān yān rú yǒu wèi , hào tí l<è yǔ yīng ér tóng 。
kǒu gān chuí xuè zhuǎn pò cù , sì yù shàng sù yú cāng qióng 。
shǔ rén wén zhī jiē qǐ lì , zhì jīn xiào xué xiào yí fēng , nǎi zhī biàn huà bù kě qióng 。
qǐ zhī xī rì jū shēn gōng , pín qiáng zuǒ yòu rú huā hóng 。

鉴赏

杜甫(唐)的《杜鹃行(一作司空曙诗)》选自全唐诗:卷234_4。