惜别行送刘仆射判官(仆射乃其主将刘乃仆射

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:52:07 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

惜别行送刘仆射判官(仆射乃其主将刘乃仆射 简体版

闻道南行市骏,不限匹数军中须。
襄阳幕府天下异,主将俭省忧艰虞。
只收壮健胜铁甲,岂因格斗求驹。
而今西北自反胡,骐驎荡尽一匹无。
龙媒真种在帝都,子孙永落西南隅。
向非戎事备征伐,君肯辛苦越江湖。
江湖凡马多憔悴,衣冠往往乘蹇驴。
梁公富贵于身疏,号令明白人安居。
俸钱时散士子尽,府库不为骄豪虚。
以兹报主寸心赤,气却西戎回北狄。
罗网群马籍马多,气在驱驰出金帛。
刘侯奉使光推择,滔滔才略沧溟窄。
杜陵老翁秋系船,扶病相识长沙驿。
强梳白发提胡卢,手把菊花路旁摘。
九州兵革浩茫茫,三叹聚散临重阳。
当杯对客忍流涕,君不觉老夫神内伤。

惜別行送劉仆射判官(仆射乃其主將劉乃仆射 繁体版

聞道南行市駿馬,不限匹數軍中須。
襄陽幕府天下異,主將儉省憂艱虞。
隻收壯健勝鐵甲,豈因格鬥求龍駒。
而今西北自反胡,騏驎蕩盡一匹無。
龍媒真種在帝都,子孫永落西南隅。
向非戎事備征伐,君肯辛苦越江湖。
江湖凡馬多憔悴,衣冠往往乘蹇驢。
梁公富貴於身疏,號令明白人安居。
俸錢時散士子盡,府庫不為驕豪虛。
以茲報主寸心赤,氣卻西戎回北狄。
羅網群馬籍馬多,氣在驅馳出金帛。
劉侯奉使光推擇,滔滔才略滄溟窄。
杜陵老翁秋系船,扶病相識長沙驛。
強梳白發提胡盧,手把菊花路旁摘。
九州兵革浩茫茫,三嘆聚散臨重陽。
當杯對客忍流涕,君不覺老夫神內傷。

xī bié xíng sòng liú pū shè pàn guān ( pū shè nǎi qí zhǔ jiāng liú nǎi pū shè 拼音版

wén dào nán xíng shì jùn mǎ , bù xiàn pǐ shù jūn zhōng xū 。
xiāng yáng mù fǔ tiān xià yì , zhǔ jiāng jiǎn shěng yōu jiān yú 。
zhī shōu zhuàng jiàn shèng tiě jiǎ , qǐ yīn gé dǒu qiú lóng jū 。
ér jīn xī běi zì fǎn hú , qí lín dàng jìn yī pǐ wú 。
lóng méi zhēn zhǒng zài dì dū , zǐ sūn yǒng luò xī nán yú 。
xiàng fēi róng shì bèi zhēng fá , jūn kěn xīn kǔ yuè jiāng hú 。
jiāng hú fán mǎ duō qiáo cuì , yī guān wǎng wǎng chéng jiǎn lǘ 。
liáng gōng fù guì yú shēn shū , hào líng míng bái rén ān jū 。
fèng qián shí sàn shì zǐ jìn , fǔ kù bù wéi jiāo háo xū 。
yǐ zī bào zhǔ cùn xīn chì , qì què xī róng huí běi dí 。
luó wǎng qún mǎ jí mǎ duō , qì zài qū chí chū jīn bó 。
liú hóu fèng shǐ guāng tuī zé , tāo tāo cái l<è cāng míng zhǎi 。
dù líng lǎo wēng qiū xì chuán , fú bìng xiāng shí cháng shā yì 。
qiáng shū bái fā tí hú lú , shǒu bǎ jú huā lù páng zhāi 。
jiǔ zhōu bīng gé hào máng máng , sān tàn jù sàn lín zhòng yáng 。
dāng bēi duì kè rěn liú tì , jūn bù jué lǎo fū shén nèi shāng 。

鉴赏

杜甫(唐)的《惜别行送刘仆射判官(仆射乃其主将刘乃仆射》选自全唐:卷234_12。