奉送二十三舅录事之摄郴州

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:52:48 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

奉送二十三舅录事之摄郴州 简体版

贤良归盛族,吾舅尽知名。
徐庶高交友,刘牢出外甥。
泥涂岂珠玉,环堵但柴荆。
衰老悲人世,驱驰厌甲兵。
气春江上别,泪血渭阳情。
舟鹢排风影,林乌反哺声。
永嘉多北至,句漏且南征。
必见公侯复,终闻盗贼平。
郴州颇凉冷,橘井尚凄清。
从役何蛮貊,居官志在行。

奉送二十三舅錄事之攝郴州 繁体版

賢良歸盛族,吾舅盡知名。
徐庶高交友,劉牢出外甥。
泥塗豈珠玉,環堵但柴荊。
衰老悲人世,驅馳厭甲兵。
氣春江上別,淚血渭陽情。
舟鹢排風影,林烏反哺聲。
永嘉多北至,句漏且南征。
必見公侯復,終聞盜賊平。
郴州頗涼冷,橘井尚淒清。
從役何蠻貊,居官誌在行。

fèng sòng èr shí sān jiù lù shì zhī shè chēn zhōu 拼音版

xián liáng guī shèng zú , wú jiù jìn zhī míng 。
xú shù gāo jiāo yǒu , liú láo chū wài shēng 。
ní tú qǐ zhū yù , huán dǔ dàn chái jīng 。
shuāi lǎo bēi rén shì , qū chí yàn jiǎ bīng 。
qì chūn jiāng shàng bié , lèi xuè wèi yáng qíng 。
zhōu yì pái fēng yǐng , lín wū fǎn bǔ shēng 。
yǒng jiā duō běi zhì , jù lòu qiě nán zhēng 。
bì jiàn gōng hóu fù , zhōng wén dào zéi píng 。
chēn zhōu pō liáng lěng , jú jǐng shàng qī qīng 。
cóng yì hé mán mò , jū guān zhì zài xíng 。

鉴赏

杜甫(唐)的《奉送二十三舅录事之摄郴州》选自全唐:卷233_41。