春夜峡州田侍御长史津亭留宴(得筵字)

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:53:00 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

春夜峡州田侍御长史津亭留宴(得筵字) 简体版

北斗三更席,西江万里船。
杖藜登水榭,挥翰宿春天。
白发烦多酒,明星惜此筵。
始知云雨峡,忽尽下牢边。

春夜峽州田侍禦長史津亭留宴(得筵字) 繁体版

北鬥三更席,西江萬裏船。
杖藜登水榭,揮翰宿春天。
白發煩多酒,明星惜此筵。
始知雲雨峽,忽盡下牢邊。

chūn yè xiá zhōu tián shì yù cháng shǐ jīn tíng liú yàn ( dé yán zì ) 拼音版

běi dǒu sān gēng xí , xī jiāng wàn lǐ chuán 。
zhàng lí dēng shuǐ xiè , huī hàn sù chūn tiān 。
bái fā fán duō jiǔ , míng xīng xī cǐ yán 。
shǐ zhī yún yǔ xiá , hū jìn xià láo biān 。

鉴赏

杜甫(唐)的《春夜峡州田侍御长史津亭留宴(得筵字)》选自全唐:卷232_12。