行次古城店泛江作,不揆鄙拙,奉呈江陵幕府

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:53:03 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

行次古城店泛江作,不揆鄙拙,奉呈江陵幕府 简体版

老年常道路,迟日复山川。
白屋花开里,孤城麦秀边。
济江元自阔,下水不劳牵。
风蝶勤依桨,春鸥懒避船。
王门高德业,幕府盛才贤。
行色兼多病,苍茫泛爱前。

行次古城店泛江作,不揆鄙拙,奉呈江陵幕府 繁体版

老年常道路,遲日復山川。
白屋花開裏,孤城麥秀邊。
濟江元自闊,下水不勞牽。
風蝶勤依槳,春鷗懶避船。
王門高德業,幕府盛才賢。
行色兼多病,蒼茫泛愛前。

xíng cì gǔ chéng diàn fàn jiāng zuò , bù kuí bǐ zhuō , fèng chéng jiāng líng mù fǔ 拼音版

lǎo nián cháng dào lù , chí rì fù shān chuān 。
bái wū huā kāi lǐ , gū chéng mài xiù biān 。
jì jiāng yuán zì kuò , xià shuǐ bù láo qiān 。
fēng dié qín yī jiǎng , chūn ōu lǎn bì chuán 。
wáng mén gāo dé yè , mù fǔ shèng cái xián 。
xíng sè jiān duō bìng , cāng máng fàn ài qián 。

鉴赏

杜甫(唐)的《行次古城店泛江作,不揆鄙拙,奉呈江陵幕府》选自全唐:卷232_14。