暮春江陵送马大卿公,恩命追赴阙下

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:53:06 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

暮春江陵送大卿公,恩命追赴阙下 简体版

自古求忠孝,名家信有之。
吾贤富才术,此道未磷缁。
玉府标孤映,霜蹄去不疑。
激扬音韵彻,籍甚众多推。
潘陆应同调,孙吴亦异时。
北辰征事业,南纪赴恩私。
卿月升金掌,王春度玉墀。
熏风行应律,湛露即歌
天意高难问,人情老易悲。
尊前江汉阔,后会且深期。

暮春江陵送馬大卿公,恩命追赴闕下 繁体版

自古求忠孝,名家信有之。
吾賢富才術,此道未磷緇。
玉府標孤映,霜蹄去不疑。
激揚音韻徹,籍甚眾多推。
潘陸應同調,孫吳亦異時。
北辰征事業,南紀赴恩私。
卿月升金掌,王春度玉墀。
熏風行應律,湛露即歌詩。
天意高難問,人情老易悲。
尊前江漢闊,後會且深期。

mù chūn jiāng líng sòng mǎ dà qīng gōng , ēn mìng zhuī fù què xià 拼音版

zì gǔ qiú zhōng xiào , míng jiā xìn yǒu zhī 。
wú xián fù cái shù , cǐ dào wèi lín zī 。
yù fǔ biāo gū yìng , shuāng tí qù bù yí 。
jī yáng yīn yùn chè , jí shèn zhòng duō tuī 。
pān lù yīng tóng diào , sūn wú yì yì shí 。
běi chén zhēng shì yè , nán jì fù ēn sī 。
qīng yuè shēng jīn zhǎng , wáng chūn dù yù chí 。
xūn fēng xíng yīng lǜ , zhàn lù jí gē shī 。
tiān yì gāo nán wèn , rén qíng lǎo yì bēi 。
zūn qián jiāng hàn kuò , hòu huì qiě shēn qī 。

鉴赏

杜甫(唐)的《暮春江陵送马大卿公,恩命追赴阙下》选自全唐诗:卷232_20。