宿凿石浦(浦在湘潭县西)

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:57:04 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

宿凿石浦(浦在湘潭县西) 简体版

早宿宾从劳,仲春江山丽。
飘风过无时,舟楫敢不系。
回塘澹暮色,日没众星嘒。
缺月殊未生,青灯死分翳。
穷途多俊异,乱世少恩惠。
鄙夫亦放荡,草草频卒岁。
斯文忧患馀,圣哲垂彖系。

宿鑿石浦(浦在湘潭縣西) 繁体版

早宿賓從勞,仲春江山麗。
飄風過無時,舟楫敢不系。
回塘淡暮色,日沒眾星嘒。
缺月殊未生,青燈死分翳。
窮途多俊異,亂世少恩惠。
鄙夫亦放蕩,草草頻卒歲。
斯文憂患餘,聖哲垂彖系。

sù záo shí pǔ ( pǔ zài xiāng tán xiàn xī ) 拼音版

zǎo sù bīn cóng láo , zhòng chūn jiāng shān lì 。
piāo fēng guò wú shí , zhōu jí gǎn bù xì 。
huí táng dàn mù sè , rì méi zhòng xīng huì 。
quē yuè shū wèi shēng , qīng dēng sǐ fēn yì 。
qióng tú duō jùn yì , luàn shì shǎo ēn huì 。
bǐ fū yì fàng dàng , cǎo cǎo pín zú suì 。
sī wén yōu huàn yú , shèng zhé chuí tuàn xì 。

鉴赏

杜甫(唐)的《宿凿石浦(浦在湘潭县西)》选自全唐:卷223_21。