三韵三篇

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:58:07 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

三韵三篇 简体版

勿唾面,长无损鳞。
辱马马毛焦,困鱼鱼有神。
君看磊落士,不肯易其身。
荡荡万斛船,影若扬白虹。
起樯必椎,挂席集众功。
自非风动天,莫置大水中。
烈士恶多门,小人自同调。
名利苟可取,杀身傍权要。
何当官曹清,尔辈堪一笑。

三韻三篇 繁体版

高馬勿唾面,長魚無損鱗。
辱馬馬毛焦,困魚魚有神。
君看磊落士,不肯易其身。
蕩蕩萬斛船,影若揚白虹。
起檣必椎牛,掛席集眾功。
自非風動天,莫置大水中。
烈士惡多門,小人自同調。
名利茍可取,殺身傍權要。
何當官曹清,爾輩堪一笑。

sān yùn sān piān 拼音版

gāo mǎ wù tuò miàn , cháng yú wú sǔn lín 。
rǔ mǎ mǎ máo jiāo , kùn yú yú yǒu shén 。
jūn kàn lěi luò shì , bù kěn yì qí shēn 。
dàng dàng wàn hú chuán , yǐng ruò yáng bái hóng 。
qǐ qiáng bì zhuī niú , guà xí jí zhòng gōng 。
zì fēi fēng dòng tiān , mò zhì dà shuǐ zhōng 。
liè shì è duō mén , xiǎo rén zì tóng diào 。
míng lì gǒu kě qǔ , shā shēn bàng quán yào 。
hé dāng guān cáo qīng , ěr bèi kān yī xiào 。

鉴赏

杜甫(唐)的《三韵三篇》选自全唐:卷221_7。