秦州见敕(一作除)目,薛三璩授司议郎,毕

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:01:22 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

秦州见敕(一作除)目,薛三璩授司议郎,毕 简体版

大雅何寥阔,斯人尚典刑。
交期余潦倒,材力尔精灵。
二子声同日,诸生困一经。
文章开穾奥,迁擢润朝廷。
旧好何由展,新更忆听。
别来头并白,相见眼终青。
伊昔贫皆甚,同忧心不宁。
栖遑分半菽,浩荡逐流萍。
俗态犹猜忌,妖氛忽杳冥。
独惭投汉阁,俱议哭秦庭。
还蜀只无补,囚梁亦固扃。
华夷相混合,宇宙一膻腥。
帝力收三统,天威总四溟。
旧都俄望幸,清庙肃惟馨。
杂种虽高垒,长驱甚建瓴。
焚香淑景殿,涨水望云亭。
法驾初还日,群公若会星。
宫臣仍点染,柱史正零丁。
官忝趋栖凤,朝回叹聚萤。
唤人看騕褭,不嫁惜娉婷。
掘剑知埋狱,提刀见发硎。
侏儒应共饱,渔父忌偏醒。
旅泊穷清渭,长吟望浊泾。
羽书还似急,烽火未全停。
师老资残寇,戎生及近坰。
忠臣辞愤激,烈士涕飘零。
上将盈边鄙,元勋溢鼎铭。
仰思调玉烛,谁定握青萍。
陇俗轻鹦鹉,原情类鶺鴒。
秋风动关塞,高卧想仪形。

秦州見敕(一作除)目,薛三璩授司議郎,畢 繁体版

大雅何寥闊,斯人尚典刑。
交期余潦倒,材力爾精靈。
二子聲同日,諸生困一經。
文章開穾奧,遷擢潤朝廷。
舊好何由展,新詩更憶聽。
別來頭並白,相見眼終青。
伊昔貧皆甚,同憂心不寧。
棲遑分半菽,浩蕩逐流萍。
俗態猶猜忌,妖氛忽杳冥。
獨慚投漢閣,俱議哭秦庭。
還蜀隻無補,囚梁亦固扃。
華夷相混合,宇宙一膻腥。
帝力收三統,天威總四溟。
舊都俄望幸,清廟肅惟馨。
雜種雖高壘,長驅甚建瓴。
焚香淑景殿,漲水望雲亭。
法駕初還日,群公若會星。
宮臣仍點染,柱史正零丁。
官忝趨棲鳳,朝回嘆聚螢。
喚人看騕褭,不嫁惜娉婷。
掘劍知埋獄,提刀見發硎。
侏儒應共飽,漁父忌偏醒。
旅泊窮清渭,長吟望濁涇。
羽書還似急,烽火未全停。
師老資殘寇,戎生及近坰。
忠臣辭憤激,烈士涕飄零。
上將盈邊鄙,元勛溢鼎銘。
仰思調玉燭,誰定握青萍。
隴俗輕鸚鵡,原情類鶺鴒。
秋風動關塞,高臥想儀形。

qín zhōu jiàn chì ( yī zuò chú ) mù , xuē sān qú shòu sī yì láng , bì 拼音版

dà yǎ hé liáo kuò , sī rén shàng diǎn xíng 。
jiāo qī yú lǎo dǎo , cái lì ěr jīng líng 。
èr zǐ shēng tóng rì , zhū shēng kùn yī jīng 。
wén zhāng kāi yào ào , qiān zhuó rùn zhāo tíng 。
jiù hǎo hé yóu zhǎn , xīn shī gēng yì tīng 。
bié lái tóu bìng bái , xiāng jiàn yǎn zhōng qīng 。
yī xī pín jiē shèn , tóng yōu xīn bù níng 。
qī huáng fēn bàn shū , hào dàng zhú liú píng 。
sú tài yóu cāi jì , yāo fēn hū yǎo míng 。
dú cán tóu hàn gé , jù yì kū qín tíng 。
huán shǔ zhī wú bǔ , qiú liáng yì gù jiōng 。
huá yí xiāng hùn hé , yǔ zhòu yī shān xīng 。
dì lì shōu sān tǒng , tiān wēi zǒng sì míng 。
jiù dū é wàng xìng , qīng miào sù wéi xīn 。
zá zhǒng suī gāo lěi , cháng qū shèn jiàn líng 。
fén xiāng shū jǐng diàn , zhǎng shuǐ wàng yún tíng 。
fǎ jià chū huán rì , qún gōng ruò huì xīng 。
gōng chén réng diǎn rǎn , zhù shǐ zhèng líng dīng 。
guān tiǎn qū qī fèng , zhāo huí tàn jù yíng 。
huàn rén kàn yǎo niǎo , bù jià xī pīng tíng 。
jué jiàn zhī mái yù , tí dāo jiàn fā xíng 。
zhū rú yīng gòng bǎo , yú fù jì piān xǐng 。
lǚ bó qióng qīng wèi , cháng yín wàng zhuó jīng 。
yǔ shū huán sì jí , fēng huǒ wèi quán tíng 。
shī lǎo zī cán kòu , róng shēng jí jìn jiōng 。
zhōng chén cí fèn jī , liè shì tì piāo líng 。
shàng jiāng yíng biān bǐ , yuán xūn yì dǐng míng 。
yǎng sī diào yù zhú , shuí dìng wò qīng píng 。
lǒng sú qīng yīng wǔ , yuán qíng lèi jī líng 。
qiū fēng dòng guān sāi , gāo wò xiǎng yí xíng 。

鉴赏

杜甫(唐)的《秦州见敕(一作除)目,薛三璩授司议郎,毕》选自全唐诗:卷225_86全唐诗:卷225_86。