剑门

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:01:38 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

剑门 简体版

惟天有设险,剑门天下壮。
连山抱西南,石角皆北向。
两崖崇墉倚,刻画城郭状。
一夫怒临关,百万未可傍。
珠玉走中原,岷峨气凄怆。
三皇五帝前,犬各相放。
后王尚柔远,职贡道已丧。
至今英雄人,高视见霸王。
并吞与割据,极力不相让。
吾将罪真宰,意欲铲叠嶂。
恐此复偶然,临风默惆怅。

劍門 繁体版

惟天有設險,劍門天下壯。
連山抱西南,石角皆北向。
兩崖崇墉倚,刻畫城郭狀。
一夫怒臨關,百萬未可傍。
珠玉走中原,岷峨氣淒愴。
三皇五帝前,雞犬各相放。
後王尚柔遠,職貢道已喪。
至今英雄人,高視見霸王。
並吞與割據,極力不相讓。
吾將罪真宰,意欲鏟疊嶂。
恐此復偶然,臨風默惆悵。

jiàn mén 拼音版

wéi tiān yǒu shè xiǎn , jiàn mén tiān xià zhuàng 。
lián shān bào xī nán , shí jiǎo jiē běi xiàng 。
liǎng yá chóng yōng yǐ , kè huà chéng guō zhuàng 。
yī fū nù lín guān , bǎi wàn wèi kě bàng 。
zhū yù zǒu zhōng yuán , mín é qì qī chuàng 。
sān huáng wǔ dì qián , jī quǎn gè xiāng fàng 。
hòu wáng shàng róu yuǎn , zhí gòng dào yǐ sāng 。
zhì jīn yīng xióng rén , gāo shì jiàn bà wáng 。
bìng tūn yǔ gē jù , jí lì bù xiāng ràng 。
wú jiāng zuì zhēn zǎi , yì yù chǎn dié zhàng 。
kǒng cǐ fù ǒu rán , lín fēng mò chóu chàng 。

鉴赏

杜甫(唐)的《剑门》选自全唐:卷218_42。