自舒州追送朱氏女弟憩独山馆宿木瘤僧舍明日

来源:岁年网 时间:2017-07-27 23:51:21 分类: 王安石的诗 全唐诗 短篇章节

自舒州追送朱氏女弟憩独山馆宿木瘤僧舍明日 简体版

晨霜践河梁,落日憩亭皋。
念彼千里行,恻恻我心劳。
揽辔上层冈,下临百仞濠。
寒流咽欲绝,龟久已逃。
暮行苦邅回,细路隐蓬蒿。
惊麏出前,鸟骇亡其曹。
投僧避夜雨,古檠昏无膏。
山木鸣四壁,疑身在波涛。
平明长安岭,飞雪忽满袍。
天低浮云深,更觉所向高。

自舒州追送朱氏女弟憩獨山館宿木瘤僧舍明日 繁体版

晨霜踐河梁,落日憩亭臯。
念彼千裏行,惻惻我心勞。
攬轡上層岡,下臨百仞濠。
寒流咽欲絕,魚龜久已逃。
暮行苦邅回,細路隱蓬蒿。
驚麏出馬前,鳥駭亡其曹。
投僧避夜雨,古檠昏無膏。
山木鳴四壁,疑身在波濤。
平明長安嶺,飛雪忽滿袍。
天低浮雲深,更覺所向高。

zì shū zhōu zhuī sòng zhū shì nǚ dì qì dú shān guǎn sù mù liú sēng shè míng rì 拼音版

chén shuāng jiàn hé liáng , luò rì qì tíng gāo 。
niàn bǐ qiān lǐ xíng , cè cè wǒ xīn láo 。
lǎn pèi shàng céng gāng , xià lín bǎi rèn háo 。
hán liú yān yù jué , yú guī jiǔ yǐ táo 。
mù xíng kǔ zhān huí , xì lù yǐn péng hāo 。
jīng jūn chū mǎ qián , niǎo hài wáng qí cáo 。
tóu sēng bì yè yǔ , gǔ qíng hūn wú gāo 。
shān mù míng sì bì , yí shēn zài bō tāo 。
píng míng cháng ān lǐng , fēi xuě hū mǎn páo 。
tiān dī fú yún shēn , gēng jué suǒ xiàng gāo 。

鉴赏

【注释】:原题:自舒州追送朱氏女弟憩独山馆宿木瘤僧舍明日度长安岭至皖口