送吴仲庶出守潭州

来源:岁年网 时间:2017-07-27 23:58:02 分类: 王安石的诗 全唐诗 短篇章节

送吴仲庶出守潭州 简体版

吴公治河南,名出汉廷右。
高才有公孙,相望千岁後。
平明省门开,吏接堂上肘。
指撝谈笑间,静若在林薮。
连墙画山水,隐几千首。
浩然江湖思,果得东南守。
传鼓上清湘,旌旗蔽斗。
方今河南治,复在荆人口。
自古楚有材,酃渌多美酒。
不知樽前客,更得贾生否。

送吳仲庶出守潭州 繁体版

吳公治河南,名出漢廷右。
高才有公孫,相望千歲後。
平明省門開,吏接堂上肘。
指撝談笑間,靜若在林藪。
連墻畫山水,隱幾詩千首。
浩然江湖思,果得東南守。
傳鼓上清湘,旌旗蔽牛鬥。
方今河南治,復在荊人口。
自古楚有材,酃淥多美酒。
不知樽前客,更得賈生否。

sòng wú zhòng shù chū shǒu tán zhōu 拼音版

wú gōng zhì hé nán , míng chū hàn tíng yòu 。
gāo cái yǒu gōng sūn , xiāng wàng qiān suì hòu 。
píng míng shěng mén kāi , lì jiē táng shàng zhǒu 。
zhǐ huī tán xiào jiān , jìng ruò zài lín sǒu 。
lián qiáng huà shān shuǐ , yǐn jī shī qiān shǒu 。
hào rán jiāng hú sī , guǒ dé dōng nán shǒu 。
chuán gǔ shàng qīng xiāng , jīng qí bì niú dǒu 。
fāng jīn hé nán zhì , fù zài jīng rén kǒu 。
zì gǔ chǔ yǒu cái , líng lù duō měi jiǔ 。
bù zhī zūn qián kè , gēng dé jiǎ shēng fǒu 。

鉴赏