醉中到白崖而归

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:31:06 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

醉中到白崖而归 简体版

醉眼朦胧万事空,今年痛饮瀼西东。
偶呼快迎新月,却上轻舆御晚风。
行路八千常是客,丈夫五十未称翁。
乱山缺处如横线,遥指孤城翠霭中。

醉中到白崖而歸 繁体版

醉眼朦朧萬事空,今年痛飲瀼西東。
偶呼快馬迎新月,卻上輕輿禦晚風。
行路八千常是客,丈夫五十未稱翁。
亂山缺處如橫線,遙指孤城翠靄中。

zuì zhōng dào bái yá ér guī 拼音版

zuì yǎn méng lóng wàn shì kōng , jīn nián tòng yǐn ráng xī dōng 。
ǒu hū kuài mǎ yíng xīn yuè , què shàng qīng yú yù wǎn fēng 。
xíng lù bā qiān cháng shì kè , zhàng fū wǔ shí wèi chēng wēng 。
luàn shān quē chǔ rú héng xiàn , yáo zhǐ gū chéng cuì ǎi zhōng 。

鉴赏