幽涧泉(幽涧泉,鸣深林) 作者:李白(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-06 20:20:25 分类: 李白的诗 全唐诗 短篇章节

幽涧泉 简体版

拂彼白石,弹吾素琴。
幽涧愀兮流泉深,善手明徽高张清。
心寂历似千古,松飕飗兮万寻。
中见愁猿吊影而危处兮,叫秋木而长吟。
客有哀时失职而听者,泪淋浪以沾襟。
乃缉商缀羽,潺湲成音。
吾但写声发情于妙指,殊不知此曲之古今。
幽涧泉,鸣深林。

幽澗泉 繁体版

拂彼白石,彈吾素琴。
幽澗愀兮流泉深,善手明徽高張清。
心寂歷似千古,松颼飗兮萬尋。
中見愁猿吊影而危處兮,叫秋木而長吟。
客有哀時失職而聽者,淚淋浪以沾襟。
乃緝商綴羽,潺湲成音。
吾但寫聲發情於妙指,殊不知此曲之古今。
幽澗泉,鳴深林。

yōu jiàn quán

fú bǐ bái shí , dàn wú sù qín 。
yōu jiàn qiǎo xī liú quán shēn , shàn shǒu míng huī gāo zhāng qīng 。
xīn jì lì sì qiān gǔ , sōng sōu liú xī wàn xún 。
zhōng jiàn chóu yuán diào yǐng ér wēi chǔ xī , jiào qiū mù ér cháng yín 。
kè yǒu āi shí shī zhí ér tīng zhě , lèi lín làng yǐ zhān jīn 。
nǎi jī shāng zhuì yǔ , chán yuán chéng yīn 。
wú dàn xiě shēng fā qíng yú miào zhǐ , shū bù zhī cǐ qū zhī gǔ jīn 。
yōu jiàn quán , míng shēn lín 。

鉴赏

李白(唐)的《幽涧泉》选自全唐:卷23_61全唐诗:卷163_10。