南陵别儿童入京(仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人) 作者:李白(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-06 20:35:00 分类: 李白的诗 全唐诗 短篇章节

南陵别儿童入京 简体版

白酒新熟山中归,黄啄黍秋正肥。
呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。
高歌取醉欲自慰,起舞落日争光辉。
游说万乘苦不早,著鞭跨涉远道。
会稽愚妇轻买臣,余亦辞家西入秦。
仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。

南陵別兒童入京 繁体版

白酒新熟山中歸,黃雞啄黍秋正肥。
呼童烹雞酌白酒,兒女嬉笑牽人衣。
高歌取醉欲自慰,起舞落日爭光輝。
遊說萬乘苦不早,著鞭跨馬涉遠道。
會稽愚婦輕買臣,余亦辭家西入秦。
仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人。

nán líng bié ér tóng rù jīng

bái jiǔ xīn shú shān zhōng guī , huáng jī zhuó shǔ qiū zhèng féi 。
hū tóng pēng jī zhuó bái jiǔ , ér nǚ xī xiào qiān rén yī 。
gāo gē qǔ zuì yù zì wèi , qǐ wǔ luò rì zhēng guāng huī 。
yóu shuō wàn chéng kǔ bù zǎo , zhù biān kuà mǎ shè yuǎn dào 。
huì jī yú fù qīng mǎi chén , yú yì cí jiā xī rù qín 。
yǎng tiān dà xiào chū mén qù , wǒ bèi qǐ shì péng hāo rén 。

鉴赏

李白(唐)的《南陵别儿童入京》选自全唐:卷174_30。