同友人舟行游台越作(空持钓鳌心,从此谢魏阙) 作者:李白(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-06 20:47:38 分类: 李白的诗 全唐诗 短篇章节

同友人舟行游台越作 简体版

楚臣伤江枫,谢客拾海月。
怀沙去潇湘,挂席泛溟渤。
蹇予访前迹,独往造穷发。
古人不可攀,去若浮云没。
愿言弄倒景,从此炼真骨。
华顶窥绝溟,蓬壶望超忽。
不知青春度,但怪绿芳歇。
空持钓鳌心,从此谢魏阙。

同友人舟行遊臺越作 繁体版

楚臣傷江楓,謝客拾海月。
懷沙去瀟湘,掛席泛溟渤。
蹇予訪前跡,獨往造窮發。
古人不可攀,去若浮雲沒。
願言弄倒景,從此煉真骨。
華頂窺絕溟,蓬壺望超忽。
不知青春度,但怪綠芳歇。
空持釣鰲心,從此謝魏闕。

tóng yǒu rén zhōu xíng yóu tái yuè zuò

chǔ chén shāng jiāng fēng , xiè kè shí hǎi yuè 。
huái shā qù xiāo xiāng , guà xí fàn míng bó 。
jiǎn yú fǎng qián jì , dú wǎng zào qióng fā 。
gǔ rén bù kě pān , qù ruò fú yún méi 。
yuàn yán nòng dǎo jǐng , cóng cǐ liàn zhēn gǔ 。
huá dǐng kuī jué míng , péng hú wàng chāo hū 。
bù zhī qīng chūn dù , dàn guài lǜ fāng xiē 。
kōng chí diào áo xīn , cóng cǐ xiè wèi què 。

鉴赏

李白(唐)的《同友人舟行游台越作》选自全唐:卷179_10。