杂曲歌辞|浪淘沙(令人忽忆潇湘渚,回唱迎神三两声) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:08:36 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

杂曲歌辞·浪淘沙 简体版

九曲黄河万里沙,浪淘几簸自天涯。
如今直上银河去,同到牵织女家。
洛水桥边春日斜,碧流轻浅见琼沙。
无端陌上狂风急,惊起鸳鸯出浪花。
汴水东流眼文,清淮晓色鸭头春。
君看渡口淘沙处,渡却人间多少人。
鹦鹉洲头浪飐沙,青楼春望日将斜。
衔泥燕子争归舍,独自狂夫不忆家。
濯锦江边两岸花,春风吹浪正淘沙。
女郎剪下鸳鸯锦,将向中流匹晚霞。
日照澄洲江雾开,淘金女伴满江隈。
美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。
八月涛声吼地来,头高数丈触山回。
须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
流水淘沙不暂停,前波未灭后波生。
令人忽忆潇湘渚,回唱迎神三两声。

雜曲歌辭·浪淘沙 繁体版

九曲黃河萬裏沙,浪淘幾簸自天涯。
如今直上銀河去,同到牽牛織女家。
洛水橋邊春日斜,碧流輕淺見瓊沙。
無端陌上狂風急,驚起鴛鴦出浪花。
汴水東流虎眼文,清淮曉色鴨頭春。
君看渡口淘沙處,渡卻人間多少人。
鸚鵡洲頭浪飐沙,青樓春望日將斜。
銜泥燕子爭歸舍,獨自狂夫不憶家。
濯錦江邊兩岸花,春風吹浪正淘沙。
女郎剪下鴛鴦錦,將向中流匹晚霞。
日照澄洲江霧開,淘金女伴滿江隈。
美人首飾侯王印,盡是沙中浪底來。
八月濤聲吼地來,頭高數丈觸山回。
須臾卻入海門去,卷起沙堆似雪堆。
莫道讒言如浪深,莫言遷客似沙沈。
千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。
流水淘沙不暫停,前波未滅後波生。
令人忽憶瀟湘渚,回唱迎神三兩聲。

zá qū gē cí · làng táo shā

jiǔ qū huáng hé wàn lǐ shā , làng táo jī bò zì tiān yá 。
rú jīn zhí shàng yín hé qù , tóng dào qiān niú zhī nǚ jiā 。
luò shuǐ qiáo biān chūn rì xié , bì liú qīng qiǎn jiàn qióng shā 。
wú duān mò shàng kuáng fēng jí , jīng qǐ yuān yāng chū làng huā 。
biàn shuǐ dōng liú hǔ yǎn wén , qīng huái xiǎo sè yā tóu chūn 。
jūn kàn dù kǒu táo shā chǔ , dù què rén jiān duō shǎo rén 。
yīng wǔ zhōu tóu làng zhǎn shā , qīng lóu chūn wàng rì jiāng xié 。
xián ní yàn zǐ zhēng guī shè , dú zì kuáng fū bù yì jiā 。
zhuó jǐn jiāng biān liǎng àn huā , chūn fēng chuī làng zhèng táo shā 。
nǚ láng jiǎn xià yuān yāng jǐn , jiāng xiàng zhōng liú pǐ wǎn xiá 。
rì zhào chéng zhōu jiāng wù kāi , táo jīn nǚ bàn mǎn jiāng wēi 。
měi rén shǒu shì hóu wáng yìn , jìn shì shā zhōng làng dǐ lái 。
bā yuè tāo shēng hǒu dì lái , tóu gāo shù zhàng chù shān huí 。
xū yú què rù hǎi mén qù , juàn qǐ shā duī sì xuě duī 。
mò dào chán yán rú làng shēn , mò yán qiān kè sì shā chén 。
qiān táo wàn lù suī xīn kǔ , chuī jìn kuáng shā shǐ dào jīn 。
liú shuǐ táo shā bù zàn tíng , qián bō wèi miè hòu bō shēng 。
líng rén hū yì xiāo xiāng zhǔ , huí chàng yíng shén sān liǎng shēng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《杂曲歌辞·浪淘沙》选自全唐:卷28_23。