杂曲歌辞|踏歌行(自从雪里唱新曲,直至三春花尽时) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:08:41 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

杂曲歌辞·踏歌行 简体版

春江月出大堤平,堤上女郎连袂行。
唱尽新词看不见,红霞影树鹧鸪鸣。
桃蹊柳陌好经过,灯下妆成月下歌。
为是襄王故宫地,至今犹自细腰多。
新词宛转递相传,振袖倾鬟风露前。
月落乌啼云雨散,游童陌上拾花钿。
日暮江头闻竹枝,南人行乐北人悲。
自从雪里唱新曲,直至三春花尽时。

雜曲歌辭·踏歌行 繁体版

春江月出大堤平,堤上女郎連袂行。
唱盡新詞看不見,紅霞影樹鷓鴣鳴。
桃蹊柳陌好經過,燈下妝成月下歌。
為是襄王故宮地,至今猶自細腰多。
新詞宛轉遞相傳,振袖傾鬟風露前。
月落烏啼雲雨散,遊童陌上拾花鈿。
日暮江頭聞竹枝,南人行樂北人悲。
自從雪裏唱新曲,直至三春花盡時。

zá qū gē cí · tà gē xíng

chūn jiāng yuè chū dà dī píng , dī shàng nǚ láng lián mèi xíng 。
chàng jìn xīn cí kàn bù jiàn , hóng xiá yǐng shù zhè gū míng 。
táo xī liǔ mò hǎo jīng guò , dēng xià zhuāng chéng yuè xià gē 。
wéi shì xiāng wáng gù gōng dì , zhì jīn yóu zì xì yāo duō 。
xīn cí wǎn zhuǎn dì xiāng chuán , zhèn xiù qīng huán fēng lù qián 。
yuè luò wū tí yún yǔ sàn , yóu tóng mò shàng shí huā diàn 。
rì mù jiāng tóu wén zhú zhī , nán rén xíng lè běi rén bēi 。
zì cóng xuě lǐ chàng xīn qū , zhí zhì sān chūn huā jìn shí 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《杂曲歌辞·踏歌行》选自全唐:卷28_48。