送前进士蔡京赴学究科(幸遇天官旧丞相,知君无翼上空虚) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:13:47 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

送前进士蔡京赴学究科 简体版

耳闻战鼓带经锄,振发声名自里闾。
已是世间能赋客,更攻窗下绝编书。
朱门达者谁能识,绛帐书生尽不如。
幸遇天官旧丞相,知君无翼上空虚。

送前進士蔡京赴學究科 繁体版

耳聞戰鼓帶經鋤,振發聲名自裏閭。
已是世間能賦客,更攻窗下絕編書。
朱門達者誰能識,絳帳書生盡不如。
幸遇天官舊丞相,知君無翼上空虛。

sòng qián jìn shì cài jīng fù xué jiū kē

ěr wén zhàn gǔ dài jīng chú , zhèn fā shēng míng zì lǐ lǘ 。
yǐ shì shì jiān néng fù kè , gēng gōng chuāng xià jué biān shū 。
zhū mén dá zhě shuí néng shí , jiàng zhàng shū shēng jìn bù rú 。
xìng yù tiān guān jiù chéng xiāng , zhī jūn wú yì shàng kōng xū 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《送前进士蔡京赴学究科》选自全唐:卷359-10。