白舍人自杭州寄新诗,有柳色春藏苏小家之句(莫道骚人在三楚,文星今向斗牛明) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:14:44 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

白舍人自杭州寄新,有柳色春藏苏小家之句 简体版

钱塘山水有奇声,暂谪仙官领百城。
女妓还闻名小小,使君谁许唤卿卿。
鳌惊震海风雷起,蜃斗嘘天楼阁成。
莫道骚人在三楚,文星今向斗明。

白舍人自杭州寄新詩,有柳色春藏蘇小家之句 繁体版

錢塘山水有奇聲,暫謫仙官領百城。
女妓還聞名小小,使君誰許喚卿卿。
鰲驚震海風雷起,蜃鬥噓天樓閣成。
莫道騷人在三楚,文星今向鬥牛明。

bái shè rén zì háng zhōu jì xīn shī , yǒu liǔ sè chūn cáng sū xiǎo jiā zhī jù

qián táng shān shuǐ yǒu qí shēng , zàn zhé xiān guān lǐng bǎi chéng 。
nǚ jì huán wén míng xiǎo xiǎo , shǐ jūn shuí xǔ huàn qīng qīng 。
áo jīng zhèn hǎi fēng léi qǐ , shèn dǒu xū tiān lóu gé chéng 。
mò dào sāo rén zài sān chǔ , wén xīng jīn xiàng dǒu niú míng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《白舍人自杭州寄新诗,有柳色春藏苏小家之句》选自全唐诗:卷360-1。