哭台州郑司户苏少监

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:52:19 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

哭台州郑司户苏少监 简体版

故旧谁怜我,平生郑与苏。
存亡不重见,丧乱独前途。
豪俊何人在,文章扫地无。
羁游万里阔,凶问一年俱。
白首中原上,清秋大海隅。
夜台当北斗,泉路著东吴。
得罪台州去,时危弃硕儒。
移官蓬阁后,谷贵没潜夫。
流恸嗟何及,衔冤有是夫。
道消兴废,心息酒为徒。
许与才虽薄,追随迹未拘。
班扬名甚盛,嵇阮逸相须。
会取君臣合,宁铨品命殊。
贤良不必展,廊庙偶然趋。
胜决风尘际,功安造化炉。
从容拘旧学,惨澹阴符。
摆落嫌疑久,哀伤志力输。
俗依绵谷异,客对雪山孤。
童稚思诸子,交朋列友于。
情乖清酒送,望绝抚坟呼。
疟病餐巴水,疮痍老蜀都。
飘零迷哭处,天地日榛芜。

哭臺州鄭司戶蘇少監 繁体版

故舊誰憐我,平生鄭與蘇。
存亡不重見,喪亂獨前途。
豪俊何人在,文章掃地無。
羈遊萬裏闊,兇問一年俱。
白首中原上,清秋大海隅。
夜臺當北鬥,泉路著東吳。
得罪臺州去,時危棄碩儒。
移官蓬閣後,谷貴沒潛夫。
流慟嗟何及,銜冤有是夫。
道消詩興廢,心息酒為徒。
許與才雖薄,追隨跡未拘。
班揚名甚盛,嵇阮逸相須。
會取君臣合,寧銓品命殊。
賢良不必展,廊廟偶然趨。
勝決風塵際,功安造化爐。
從容拘舊學,慘淡陰符。
擺落嫌疑久,哀傷誌力輸。
俗依綿谷異,客對雪山孤。
童稚思諸子,交朋列友於。
情乖清酒送,望絕撫墳呼。
瘧病餐巴水,瘡痍老蜀都。
飄零迷哭處,天地日榛蕪。

kū tái zhōu zhèng sī hù sū shǎo jiān 拼音版

gù jiù shuí lián wǒ , píng shēng zhèng yǔ sū 。
cún wáng bù zhòng jiàn , sāng luàn dú qián tú 。
háo jùn hé rén zài , wén zhāng sǎo dì wú 。
jī yóu wàn lǐ kuò , xiōng wèn yī nián jù 。
bái shǒu zhōng yuán shàng , qīng qiū dà hǎi yú 。
yè tái dāng běi dǒu , quán lù zhù dōng wú 。
dé zuì tái zhōu qù , shí wēi qì shuò rú 。
yí guān péng gé hòu , gǔ guì méi qián fū 。
liú tòng jiē hé jí , xián yuān yǒu shì fū 。
dào xiāo shī xīng fèi , xīn xī jiǔ wéi tú 。
xǔ yǔ cái suī báo , zhuī suí jì wèi jū 。
bān yáng míng shèn shèng , jí ruǎn yì xiāng xū 。
huì qǔ jūn chén hé , níng quán pǐn mìng shū 。
xián liáng bù bì zhǎn , láng miào ǒu rán qū 。
shèng jué fēng chén jì , gōng ān zào huà lú 。
cóng róng jū jiù xué , cǎn dàn yīn fú 。
bǎi luò xián yí jiǔ , āi shāng zhì lì shū 。
sú yī mián gǔ yì , kè duì xuě shān gū 。
tóng zhì sī zhū zǐ , jiāo péng liè yǒu yú 。
qíng guāi qīng jiǔ sòng , wàng jué fǔ fén hū 。
n<è bìng cān bā shuǐ , chuāng yí lǎo shǔ dū 。
piāo líng mí kū chǔ , tiān dì rì zhēn wú 。

鉴赏

杜甫(唐)的《哭台州郑司户苏少监》选自全唐诗:卷234_40。