风疾舟中伏枕书怀三十六韵,奉呈湖南亲友

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:52:47 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

风疾舟中伏枕书怀三十六韵,奉呈湖南亲友 简体版

轩辕休制律,虞罢弹琴。
尚错雄鸣管,犹伤半死心。
圣贤名古邈,羁旅病年侵。
舟泊常依震,湖平早见参。
如闻融笛,若倚仲宣襟。
故国悲寒望,群云惨岁阴。
水乡霾白屋,枫岸叠青岑。
郁郁冬炎瘴,濛濛雨滞淫。
鼓迎非祭鬼,弹落似鸮禽。
兴尽才无闷,愁来遽不禁。
生涯相汩没,时物自萧森。
疑惑尊中弩,淹留冠上簪。
牵裾惊魏帝,投阁为刘歆。
狂走终奚适,微才谢所钦。
吾安藜不糁,汝贵玉为琛。
乌几重重缚,鹑衣寸寸针。
哀伤同庾信,述作异陈琳。
十暑岷山葛,三霜楚户砧。
叨陪锦帐座,久放白头吟。
反朴时难遇,忘机陆易沈。
应过数粒食,得近四知金。
春草封归恨,源花费独寻。
转蓬忧悄悄,行药病涔涔。
瘗夭追潘岳,持危觅邓林。
蹉跎翻学步,感激在知音。
却假苏张舌,高夸周宋镡。
纳流迷浩汗,峻址得嶔崟。
城府开清旭,松筠起碧浔。
披颜争倩倩,逸足竞駸駸。
朗鉴存愚直,皇天实照临。
公孙仍恃险,侯景未生擒。
书信中原阔,干戈北斗深。
畏人千里井,问俗九州箴。
战血流依旧,军声动至今。
葛洪尸定解,许靖力还任。
家事丹砂诀,无成涕作霖。

風疾舟中伏枕書懷三十六韻,奉呈湖南親友 繁体版

軒轅休制律,虞舜罷彈琴。
尚錯雄鳴管,猶傷半死心。
聖賢名古邈,羈旅病年侵。
舟泊常依震,湖平早見參。
如聞馬融笛,若倚仲宣襟。
故國悲寒望,群雲慘歲陰。
水鄉霾白屋,楓岸疊青岑。
郁郁冬炎瘴,濛濛雨滯淫。
鼓迎非祭鬼,彈落似鸮禽。
興盡才無悶,愁來遽不禁。
生涯相汩沒,時物自蕭森。
疑惑尊中弩,淹留冠上簪。
牽裾驚魏帝,投閣為劉歆。
狂走終奚適,微才謝所欽。
吾安藜不糝,汝貴玉為琛。
烏幾重重縛,鶉衣寸寸針。
哀傷同庾信,述作異陳琳。
十暑岷山葛,三霜楚戶砧。
叨陪錦帳座,久放白頭吟。
反樸時難遇,忘機陸易沈。
應過數粒食,得近四知金。
春草封歸恨,源花費獨尋。
轉蓬憂悄悄,行藥病涔涔。
瘞夭追潘嶽,持危覓鄧林。
蹉跎翻學步,感激在知音。
卻假蘇張舌,高誇周宋鐔。
納流迷浩汗,峻址得嶔崟。
城府開清旭,松筠起碧潯。
披顏爭倩倩,逸足競駸駸。
朗鑒存愚直,皇天實照臨。
公孫仍恃險,侯景未生擒。
書信中原闊,幹戈北鬥深。
畏人千裏井,問俗九州箴。
戰血流依舊,軍聲動至今。
葛洪屍定解,許靖力還任。
家事丹砂訣,無成涕作霖。

fēng jí zhōu zhōng fú zhěn shū huái sān shí liù yùn , fèng chéng hú nán qīn yǒu 拼音版

xuān yuán xiū zhì lǜ , yú shùn bà dàn qín 。
shàng cuò xióng míng guǎn , yóu shāng bàn sǐ xīn 。
shèng xián míng gǔ miǎo , jī lǚ bìng nián qīn 。
zhōu bó cháng yī zhèn , hú píng zǎo jiàn cān 。
rú wén mǎ róng dí , ruò yǐ zhòng xuān jīn 。
gù guó bēi hán wàng , qún yún cǎn suì yīn 。
shuǐ xiāng mái bái wū , fēng àn dié qīng cén 。
yù yù dōng yán zhàng , méng méng yǔ zhì yín 。
gǔ yíng fēi jì guǐ , dàn luò sì xiāo qín 。
xīng jìn cái wú mèn , chóu lái jù bù jīn 。
shēng yá xiāng gǔ méi , shí wù zì xiāo sēn 。
yí huò zūn zhōng nǔ , yān liú guān shàng zān 。
qiān jū jīng wèi dì , tóu gé wéi liú xīn 。
kuáng zǒu zhōng xī shì , wēi cái xiè suǒ qīn 。
wú ān lí bù sǎn , rǔ guì yù wéi chēn 。
wū jī zhòng zhòng fù , chún yī cùn cùn zhēn 。
āi shāng tóng yǔ xìn , shù zuò yì chén lín 。
shí shǔ mín shān gé , sān shuāng chǔ hù zhēn 。
tāo péi jǐn zhàng zuò , jiǔ fàng bái tóu yín 。
fǎn pǔ shí nán yù , wàng jī lù yì shěn 。
yīng guò shù lì shí , dé jìn sì zhī jīn 。
chūn cǎo fēng guī hèn , yuán huā fèi dú xún 。
zhuǎn péng yōu qiǎo qiǎo , xíng yào bìng cén cén 。
yì yāo zhuī pān yuè , chí wēi mì dèng lín 。
cuō tuó fān xué bù , gǎn jī zài zhī yīn 。
què jiǎ sū zhāng shé , gāo kuā zhōu sòng xín 。
nà liú mí hào hàn , jùn zhǐ dé qīn yín 。
chéng fǔ kāi qīng xù , sōng yún qǐ bì xún 。
pī yán zhēng qiàn qiàn , yì zú jìng qīn qīn 。
lǎng jiàn cún yú zhí , huáng tiān shí zhào lín 。
gōng sūn réng shì xiǎn , hóu jǐng wèi shēng qín 。
shū xìn zhōng yuán kuò , gān gē běi dǒu shēn 。
wèi rén qiān lǐ jǐng , wèn sú jiǔ zhōu zhēn 。
zhàn xuè liú yī jiù , jūn shēng dòng zhì jīn 。
gé hóng shī dìng jiě , xǔ jìng lì huán rèn 。
jiā shì dān shā jué , wú chéng tì zuò lín 。

鉴赏

杜甫(唐)的《风疾舟中伏枕书怀三十六韵,奉呈湖南亲友》选自全唐:卷233_39。