奉送苏州李二十五长史丈之任

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:53:05 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

奉送苏州李二十五长史丈之任 简体版

星坼台衡地,曾为人所怜。
公侯终必复,经术昔相传。
食德见从事,克家何妙年。
一毛生凤穴,三尺献泉。
赤壁浮春暮,姑苏落海边。
客间头最白,惆怅此离筵。

奉送蘇州李二十五長史丈之任 繁体版

星坼臺衡地,曾為人所憐。
公侯終必復,經術昔相傳。
食德見從事,克家何妙年。
一毛生鳳穴,三尺獻龍泉。
赤壁浮春暮,姑蘇落海邊。
客間頭最白,惆悵此離筵。

fèng sòng sū zhōu lǐ èr shí wǔ cháng shǐ zhàng zhī rèn 拼音版

xīng chè tái héng dì , zēng wéi rén suǒ lián 。
gōng hóu zhōng bì fù , jīng shù xī xiāng chuán 。
shí dé jiàn cóng shì , kè jiā hé miào nián 。
yī máo shēng fèng xué , sān chǐ xiàn lóng quán 。
chì bì fú chūn mù , gū sū luò hǎi biān 。
kè jiān tóu zuì bái , chóu chàng cǐ lí yán 。

鉴赏

杜甫(唐)的《奉送苏州李二十五长史丈之任》选自全唐:卷232_19。