和江陵宋大少府暮春雨后同诸公及舍弟宴书斋

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:53:09 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

和江陵宋大少府暮春雨后同诸公及舍弟宴书斋 简体版

渥洼汗血种,天上麒麟儿。
才士得神秀,书斋闻尔为。
棣华晴雨好,彩服暮春宜。
朋酒日欢会,老夫今始知。

和江陵宋大少府暮春雨後同諸公及舍弟宴書齋 繁体版

渥窪汗血種,天上麒麟兒。
才士得神秀,書齋聞爾為。
棣華晴雨好,彩服暮春宜。
朋酒日歡會,老夫今始知。

hé jiāng líng sòng dà shǎo fǔ mù chūn yǔ hòu tóng zhū gōng jí shè dì yàn shū zhāi 拼音版

wò wā hàn xuè zhǒng , tiān shàng qí lín ér 。
cái shì dé shén xiù , shū zhāi wén ěr wéi 。
dì huá qíng yǔ hǎo , cǎi fú mù chūn yí 。
péng jiǔ rì huān huì , lǎo fū jīn shǐ zhī 。

鉴赏

杜甫(唐)的《和江陵宋大少府暮春雨后同诸公及舍弟宴书斋》选自全唐:卷232_24。