谒先主庙(刘昭烈庙在奉节县东六里)

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:55:20 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

谒先主庙(刘昭烈庙在奉节县东六里) 简体版

惨淡风云会,乘时各有人。
力侔分社稷,志屈偃经纶。
复汉留长策,中原仗老臣。
杂耕心未已,欧血事酸辛。
霸气西南歇,雄图历数屯。
锦江元过楚,剑阁复通秦。
旧俗存祠庙,空山立鬼神。
虚檐交鸟道,枯木半鳞。
竹送清溪月,苔移玉座春。
闾阎儿女换,歌舞岁时新。
绝域归舟远,荒城系频。
如何对摇落,况乃久风尘。
孰与关张并,功临耿邓亲。
应天才不小,得士契无邻。
迟暮堪帷幄,飘零且钓缗。
向来忧国泪,寂寞洒衣巾。

謁先主廟(劉昭烈廟在奉節縣東六裏) 繁体版

慘淡風雲會,乘時各有人。
力侔分社稷,誌屈偃經綸。
復漢留長策,中原仗老臣。
雜耕心未已,歐血事酸辛。
霸氣西南歇,雄圖歷數屯。
錦江元過楚,劍閣復通秦。
舊俗存祠廟,空山立鬼神。
虛檐交鳥道,枯木半龍鱗。
竹送清溪月,苔移玉座春。
閭閻兒女換,歌舞歲時新。
絕域歸舟遠,荒城系馬頻。
如何對搖落,況乃久風塵。
孰與關張並,功臨耿鄧親。
應天才不小,得士契無鄰。
遲暮堪帷幄,飄零且釣緡。
向來憂國淚,寂寞灑衣巾。

yè xiān zhǔ miào ( liú zhāo liè miào zài fèng jié xiàn dōng liù lǐ ) 拼音版

cǎn dàn fēng yún huì , chéng shí gè yǒu rén 。
lì móu fēn shè jì , zhì qū yǎn jīng lún 。
fù hàn liú cháng cè , zhōng yuán zhàng lǎo chén 。
zá gēng xīn wèi yǐ , ōu xuè shì suān xīn 。
bà qì xī nán xiē , xióng tú lì shù tún 。
jǐn jiāng yuán guò chǔ , jiàn gé fù tōng qín 。
jiù sú cún cí miào , kōng shān lì guǐ shén 。
xū yán jiāo niǎo dào , kū mù bàn lóng lín 。
zhú sòng qīng xī yuè , tái yí yù zuò chūn 。
lǘ yán ér nǚ huàn , gē wǔ suì shí xīn 。
jué yù guī zhōu yuǎn , huāng chéng xì mǎ pín 。
rú hé duì yáo luò , kuàng nǎi jiǔ fēng chén 。
shú yǔ guān zhāng bìng , gōng lín gěng dèng qīn 。
yīng tiān cái bù xiǎo , dé shì qì wú lín 。
chí mù kān wéi wò , piāo líng qiě diào mín 。
xiàng lái yōu guó lèi , jì mò sǎ yī jīn 。

鉴赏

杜甫(唐)的《谒先主庙(刘昭烈庙在奉节县东六里)》选自全唐:卷229_68。