上后园山脚

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:58:26 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

上后园山脚 简体版

朱夏热所婴,清旭步北林。
小园背高冈,挽葛上崎崟。
旷望延驻目,飘摇散疏襟。
潜鳞恨水壮,去翼依云深。
勿谓地无疆,劣于山有阴。
石榞遍天下,水陆兼浮沈。
自我登陇首,十年经碧岑。
剑门来巫峡,薄倚浩至今。
故园暗戎,骨肉失追寻。
时危无消息,老去多归心。
志士惜白日,久客藉黄金。
敢为苏门啸,庶作梁父吟。

上後園山腳 繁体版

朱夏熱所嬰,清旭步北林。
小園背高岡,挽葛上崎崟。
曠望延駐目,飄搖散疏襟。
潛鱗恨水壯,去翼依雲深。
勿謂地無疆,劣於山有陰。
石榞遍天下,水陸兼浮沈。
自我登隴首,十年經碧岑。
劍門來巫峽,薄倚浩至今。
故園暗戎馬,骨肉失追尋。
時危無消息,老去多歸心。
誌士惜白日,久客藉黃金。
敢為蘇門嘯,庶作梁父吟。

shàng hòu yuán shān jiǎo 拼音版

zhū xià rè suǒ yīng , qīng xù bù běi lín 。
xiǎo yuán bèi gāo gāng , wǎn gé shàng qí yín 。
kuàng wàng yán zhù mù , piāo yáo sàn shū jīn 。
qián lín hèn shuǐ zhuàng , qù yì yī yún shēn 。
wù wèi dì wú jiāng , liè yú shān yǒu yīn 。
shí yuán biàn tiān xià , shuǐ lù jiān fú shěn 。
zì wǒ dēng lǒng shǒu , shí nián jīng bì cén 。
jiàn mén lái wū xiá , báo yǐ hào zhì jīn 。
gù yuán àn róng mǎ , gǔ ròu shī zhuī xún 。
shí wēi wú xiāo xī , lǎo qù duō guī xīn 。
zhì shì xī bái rì , jiǔ kè jiè huáng jīn 。
gǎn wéi sū mén xiào , shù zuò liáng fù yín 。

鉴赏

杜甫(唐)的《上后园山脚》选自全唐:卷221_38。