客堂

来源:岁年网 时间:2017-09-23 12:59:10 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

客堂 简体版

忆昨离少城,而今异楚蜀。
舍舟复深山,窅窕一林麓。
栖泊云安县,消中内相毒。
旧疾甘载来,衰年得无足。
死为殊方鬼,头白免短促。
终望云,南雁意在北。
别家长儿女,欲起惭筋力。
客堂序节改,具物对羁束。
石暄蕨芽紫,渚秀芦笋绿。
巴莺纷未稀,徼麦早向熟。
悠悠日动江,漠漠春辞木。
台郎选才俊,自顾亦已极。
前辈声名人,埋没何所得。
居然绾章绂,受性本幽独。
平生憩息地,必种数竿竹。
事业只浊醪,营葺但草屋。
上公有记者,累奏资薄禄。
主忧岂济时,身远弥旷职。
循文庙算正,献可天衢直。
尚想趋朝廷,毫发裨社稷。
形骸今若是,进退委行色。

客堂 繁体版

憶昨離少城,而今異楚蜀。
舍舟復深山,窅窕一林麓。
棲泊雲安縣,消中內相毒。
舊疾甘載來,衰年得無足。
死為殊方鬼,頭白免短促。
老馬終望雲,南雁意在北。
別家長兒女,欲起慚筋力。
客堂序節改,具物對羈束。
石暄蕨芽紫,渚秀蘆筍綠。
巴鶯紛未稀,僥麥早向熟。
悠悠日動江,漠漠春辭木。
臺郎選才俊,自顧亦已極。
前輩聲名人,埋沒何所得。
居然綰章紱,受性本幽獨。
平生憩息地,必種數竿竹。
事業隻濁醪,營葺但草屋。
上公有記者,累奏資薄祿。
主憂豈濟時,身遠彌曠職。
循文廟算正,獻可天衢直。
尚想趨朝廷,毫發裨社稷。
形骸今若是,進退委行色。

kè táng 拼音版

yì zuó lí shǎo chéng , ér jīn yì chǔ shǔ 。
shè zhōu fù shēn shān , yǎo tiǎo yī lín lù 。
qī bó yún ān xiàn , xiāo zhōng nèi xiāng dú 。
jiù jí gān zài lái , shuāi nián dé wú zú 。
sǐ wéi shū fāng guǐ , tóu bái miǎn duǎn cù 。
lǎo mǎ zhōng wàng yún , nán yàn yì zài běi 。
bié jiā cháng ér nǚ , yù qǐ cán jīn lì 。
kè táng xù jié gǎi , jù wù duì jī shù 。
shí xuān jué yá zǐ , zhǔ xiù lú sǔn lǜ 。
bā yīng fēn wèi xī , jiǎo mài zǎo xiàng shú 。
yōu yōu rì dòng jiāng , mò mò chūn cí mù 。
tái láng xuǎn cái jùn , zì gù yì yǐ jí 。
qián bèi shēng míng rén , mái méi hé suǒ dé 。
jū rán wǎn zhāng fú , shòu xìng běn yōu dú 。
píng shēng qì xī dì , bì zhǒng shù gān zhú 。
shì yè zhī zhuó láo , yíng qì dàn cǎo wū 。
shàng gōng yǒu jì zhě , léi zòu zī báo lù 。
zhǔ yōu qǐ jì shí , shēn yuǎn mí kuàng zhí 。
xún wén miào suàn zhèng , xiàn kě tiān qú zhí 。
shàng xiǎng qū zhāo tíng , háo fā bì shè jì 。
xíng hái jīn ruò shì , jìn tuì wěi xíng sè 。

鉴赏

杜甫(唐)的《客堂》选自全唐:卷221_3。