成都府

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:00:25 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

成都府 简体版

翳翳桑榆日,照我征衣裳。
我行山川异,忽在天一方。
但逢新人民,未卜见故乡。
大江东流去,游子去日长。
曾城填华屋,季冬树木苍。
喧然名都会,吹箫间笙簧。
信美无与适,侧身望川梁。
鸟雀夜各归,中原杳茫茫。
初月出不高,众星尚争光。
自古有羁旅,我何苦哀伤。
第二百一十九卷

成都府 繁体版

翳翳桑榆日,照我征衣裳。
我行山川異,忽在天一方。
但逢新人民,未蔔見故鄉。
大江東流去,遊子去日長。
曾城填華屋,季冬樹木蒼。
喧然名都會,吹簫間笙簧。
信美無與適,側身望川梁。
鳥雀夜各歸,中原杳茫茫。
初月出不高,眾星尚爭光。
自古有羈旅,我何苦哀傷。
第二百一十九卷

chéng dū fǔ 拼音版

yì yì sāng yú rì , zhào wǒ zhēng yī cháng 。
wǒ xíng shān chuān yì , hū zài tiān yī fāng 。
dàn féng xīn rén mín , wèi bǔ jiàn gù xiāng 。
dà jiāng dōng liú qù , yóu zǐ qù rì cháng 。
zēng chéng tián huá wū , jì dōng shù mù cāng 。
xuān rán míng dū huì , chuī xiāo jiān shēng huáng 。
xìn měi wú yǔ shì , cè shēn wàng chuān liáng 。
niǎo què yè gè guī , zhōng yuán yǎo máng máng 。
chū yuè chū bù gāo , zhòng xīng shàng zhēng guāng 。
zì gǔ yǒu jī lǚ , wǒ hé kǔ āi shāng 。
dì èr bǎi yī shí jiǔ juàn

鉴赏

杜甫(唐)的《成都府》选自全唐:卷218_44。