别赞上人

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:01:22 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

别赞上人 简体版

百川日东流,客去亦不息。
我生苦漂荡,何时有终极。
赞公释门老,放逐来上国。
还为世尘婴,颇带憔悴色。
杨枝晨在手,豆子雨已熟。
是身如浮云,安可限南北。
异县逢旧友,初忻写胸臆。
天长关塞寒,岁暮饥冻逼。
野风吹征衣,欲别向曛黑。
嘶思故枥,归鸟尽敛翼。
古来聚散地,宿昔长荆棘。
相看俱衰年,出处各努力。

別贊上人 繁体版

百川日東流,客去亦不息。
我生苦漂蕩,何時有終極。
贊公釋門老,放逐來上國。
還為世塵嬰,頗帶憔悴色。
楊枝晨在手,豆子雨已熟。
是身如浮雲,安可限南北。
異縣逢舊友,初忻寫胸臆。
天長關塞寒,歲暮饑凍逼。
野風吹征衣,欲別向曛黑。
馬嘶思故櫪,歸鳥盡斂翼。
古來聚散地,宿昔長荊棘。
相看俱衰年,出處各努力。

bié zàn shàng rén 拼音版

bǎi chuān rì dōng liú , kè qù yì bù xī 。
wǒ shēng kǔ piāo dàng , hé shí yǒu zhōng jí 。
zàn gōng shì mén lǎo , fàng zhú lái shàng guó 。
huán wéi shì chén yīng , pō dài qiáo cuì sè 。
yáng zhī chén zài shǒu , dòu zǐ yǔ yǐ shú 。
shì shēn rú fú yún , ān kě xiàn nán běi 。
yì xiàn féng jiù yǒu , chū xīn xiě xiōng yì 。
tiān cháng guān sāi hán , suì mù jī dòng bī 。
yě fēng chuī zhēng yī , yù bié xiàng xūn hēi 。
mǎ sī sī gù lì , guī niǎo jìn liǎn yì 。
gǔ lái jù sàn dì , sù xī cháng jīng jí 。
xiāng kàn jù shuāi nián , chū chǔ gè nǔ lì 。

鉴赏

杜甫(唐)的《别赞上人》选自全唐:卷218_17。