自京赴奉先县咏怀五百字

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:02:27 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

自京赴奉先县咏怀五百字 简体版

杜陵有布衣,老大意转拙。
许身一何愚,窃比稷与契。
居然成濩落,白首甘契阔。
盖棺事则已,此志常觊豁。
穷年忧黎元,叹息肠内热。
取笑同学翁,浩歌弥激烈。
非无江海志,萧洒送日月。
生逢君,不忍便永诀。
当今廊庙具,构厦岂云缺。
葵藿倾太阳,物性固莫夺。
顾惟蝼蚁辈,但自求其穴。
胡为慕大鲸,辄拟偃溟渤。
以兹悟生理,独耻事干谒。
兀兀遂至今,忍为尘埃没。
终愧巢与由,未能易其节。
沈饮聊自适,放歌颇愁绝。
岁暮百草零,疾风高冈裂。
天衢阴峥嵘,客子中夜发。
霜严衣带断,指直不得结。
凌晨过骊山,御榻在嵽嵲。
蚩尤塞寒空,蹴蹋崖谷滑。
瑶池气郁律,羽林相摩戛。
君臣留欢娱,乐动殷樛嶱。
赐浴皆长缨,与宴非短褐。
彤庭所分帛,本自寒女出。
鞭挞其夫家,聚敛贡城阙。
圣人筐篚恩,实欲邦国活。
臣如忽至理,君岂弃此物。
多士盈朝廷,仁者宜战栗。
况闻内金盘,尽在卫霍室。
中堂舞神仙,烟雾散玉质。
暖客貂裘,悲管逐清瑟。
劝客驼蹄羹,霜橙压香橘。
朱门酒肉臭,路有冻死骨。
荣枯咫尺异,惆怅难再述。
北辕就泾渭,官渡又改辙。
群冰从西下,极目高崒兀。
疑是崆峒来,恐触天柱折。
河梁幸未坼,枝撑声窸窣。
行旅相攀援,川广不可越。
老妻寄异县,十口隔风雪。
谁能久不顾,庶往共饥渴。
入门闻号咷,幼子饥已卒。
吾宁舍一哀,里巷亦呜咽。
所愧为人父,无食致夭折。
岂知秋未登,贫窭有仓卒。
生常免租税,名不隶征伐。
抚迹犹酸辛,平人固骚屑。
默思失业徒,因念远戍卒。
忧端齐终南,澒洞不可掇。

自京赴奉先縣詠懷五百字 繁体版

杜陵有布衣,老大意轉拙。
許身一何愚,竊比稷與契。
居然成濩落,白首甘契闊。
蓋棺事則已,此誌常覬豁。
窮年憂黎元,嘆息腸內熱。
取笑同學翁,浩歌彌激烈。
非無江海誌,蕭灑送日月。
生逢堯舜君,不忍便永訣。
當今廊廟具,構廈豈雲缺。
葵藿傾太陽,物性固莫奪。
顧惟螻蟻輩,但自求其穴。
胡為慕大鯨,輒擬偃溟渤。
以茲悟生理,獨恥事幹謁。
兀兀遂至今,忍為塵埃沒。
終愧巢與由,未能易其節。
沈飲聊自適,放歌頗愁絕。
歲暮百草零,疾風高岡裂。
天衢陰崢嶸,客子中夜發。
霜嚴衣帶斷,指直不得結。
淩晨過驪山,禦榻在嵽嵲。
蚩尤塞寒空,蹴蹋崖谷滑。
瑤池氣郁律,羽林相摩戛。
君臣留歡娛,樂動殷樛嶱。
賜浴皆長纓,與宴非短褐。
彤庭所分帛,本自寒女出。
鞭撻其夫家,聚斂貢城闕。
聖人筐篚恩,實欲邦國活。
臣如忽至理,君豈棄此物。
多士盈朝廷,仁者宜戰栗。
況聞內金盤,盡在衛霍室。
中堂舞神仙,煙霧散玉質。
暖客貂鼠裘,悲管逐清瑟。
勸客駝蹄羹,霜橙壓香橘。
朱門酒肉臭,路有凍死骨。
榮枯咫尺異,惆悵難再述。
北轅就涇渭,官渡又改轍。
群冰從西下,極目高崒兀。
疑是崆峒來,恐觸天柱折。
河梁幸未坼,枝撐聲窸窣。
行旅相攀援,川廣不可越。
老妻寄異縣,十口隔風雪。
誰能久不顧,庶往共饑渴。
入門聞號咷,幼子饑已卒。
吾寧舍一哀,裏巷亦嗚咽。
所愧為人父,無食致夭折。
豈知秋未登,貧窶有倉卒。
生常免租稅,名不隸征伐。
撫跡猶酸辛,平人固騷屑。
默思失業徒,因念遠戍卒。
憂端齊終南,澒洞不可掇。

zì jīng fù fèng xiān xiàn yǒng huái wǔ bǎi zì 拼音版

dù líng yǒu bù yī , lǎo dà yì zhuǎn zhuō 。
xǔ shēn yī hé yú , qiè bǐ jì yǔ qì 。
jū rán chéng huò luò , bái shǒu gān qì kuò 。
gài guān shì zé yǐ , cǐ zhì cháng jì huō 。
qióng nián yōu lí yuán , tàn xī cháng nèi rè 。
qǔ xiào tóng xué wēng , hào gē mí jī liè 。
fēi wú jiāng hǎi zhì , xiāo sǎ sòng rì yuè 。
shēng féng yáo shùn jūn , bù rěn biàn yǒng jué 。
dāng jīn láng miào jù , gòu shà qǐ yún quē 。
kuí huò qīng tài yáng , wù xìng gù mò duó 。
gù wéi lóu yǐ bèi , dàn zì qiú qí xué 。
hú wéi mù dà jīng , zhé nǐ yǎn míng bó 。
yǐ zī wù shēng lǐ , dú chǐ shì gān yè 。
wù wù suì zhì jīn , rěn wéi chén āi méi 。
zhōng kuì cháo yǔ yóu , wèi néng yì qí jié 。
shěn yǐn liáo zì shì , fàng gē pō chóu jué 。
suì mù bǎi cǎo líng , jí fēng gāo gāng liè 。
tiān qú yīn zhēng róng , kè zǐ zhōng yè fā 。
shuāng yán yī dài duàn , zhǐ zhí bù dé jié 。
líng chén guò lí shān , yù tà zài dié niè 。
chī yóu sāi hán kōng , cù tà yá gǔ huá 。
yáo chí qì yù lǜ , yǔ lín xiāng mó jiá 。
jūn chén liú huān yú , lè dòng yīn jiū kě 。
cì yù jiē cháng yīng , yǔ yàn fēi duǎn hè 。
tóng tíng suǒ fēn bó , běn zì hán nǚ chū 。
biān tà qí fū jiā , jù liǎn gòng chéng què 。
shèng rén kuāng fěi ēn , shí yù bāng guó huó 。
chén rú hū zhì lǐ , jūn qǐ qì cǐ wù 。
duō shì yíng zhāo tíng , rén zhě yí zhàn lì 。
kuàng wén nèi jīn pán , jìn zài wèi huò shì 。
zhōng táng wǔ shén xiān , yān wù sàn yù zhì 。
nuǎn kè diāo shǔ qiú , bēi guǎn zhú qīng sè 。
quàn kè tuó tí gēng , shuāng chéng yā xiāng jú 。
zhū mén jiǔ ròu chòu , lù yǒu dòng sǐ gǔ 。
róng kū zhǐ chǐ yì , chóu chàng nán zài shù 。
běi yuán jiù jīng wèi , guān dù yòu gǎi zhé 。
qún bīng cóng xī xià , jí mù gāo zú wù 。
yí shì kōng tóng lái , kǒng chù tiān zhù zhē 。
hé liáng xìng wèi chè , zhī chēng shēng xī sū 。
xíng lǚ xiāng pān yuán , chuān guǎng bù kě yuè 。
lǎo qī jì yì xiàn , shí kǒu gé fēng xuě 。
shuí néng jiǔ bù gù , shù wǎng gòng jī kě 。
rù mén wén hào táo , yòu zǐ jī yǐ zú 。
wú níng shè yī āi , lǐ xiàng yì wū yān 。
suǒ kuì wéi rén fù , wú shí zhì yāo zhē 。
qǐ zhī qiū wèi dēng , pín jù yǒu cāng zú 。
shēng cháng miǎn zū shuì , míng bù lì zhēng fá 。
fǔ jì yóu suān xīn , píng rén gù sāo xiè 。
mò sī shī yè tú , yīn niàn yuǎn shù zú 。
yōu duān qí zhōng nán , hòng dòng bù kě duō 。

鉴赏

杜甫(唐)的《自京赴奉先县咏怀五百字》选自全唐:卷216_39 姜葆夫、韦良成选注《常用古诗》。

最后两句“忧端齐终南,鸿洞不可掇”意思是:我的忧愁像终南山一样高、一样沉重,像茫茫大水一泻千里,不可阻遏。