刘九法曹郑瑕邱石门宴集

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:04:32 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

刘九法曹郑瑕邱石门宴集 简体版

秋水清无底,萧然静客心。
椽曹乘逸兴,鞍到荒林。
能吏逢聊璧,华筵直一金。
晚来横吹好,泓下亦吟。

劉九法曹鄭瑕邱石門宴集 繁体版

秋水清無底,蕭然靜客心。
椽曹乘逸興,鞍馬到荒林。
能吏逢聊璧,華筵直一金。
晚來橫吹好,泓下亦龍吟。

liú jiǔ fǎ cáo zhèng xiá qiū shí mén yàn jí 拼音版

qiū shuǐ qīng wú dǐ , xiāo rán jìng kè xīn 。
chuán cáo chéng yì xīng , ān mǎ dào huāng lín 。
néng lì féng liáo bì , huá yán zhí yī jīn 。
wǎn lái héng chuī hǎo , hóng xià yì lóng yín 。

鉴赏

杜甫(唐)的《刘九法曹郑瑕邱石门宴集》选自全唐