朗州窦员外见示与澧州元郎中郡斋赠答长句二(应怜一罢金闺籍,枉渚逢春十度伤) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:14:02 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

朗州窦员外见示与澧州元郎中郡斋赠答长句二 简体版

鸳鹭差池出建章,彩旗朱户蔚相望。
新恩共理犬牙地,昨日同含舌香。
白芷江边分驿路,山桃蹊外接甘棠。
应怜一罢金闺籍,枉渚逢春十度伤。

朗州竇員外見示與澧州元郎中郡齋贈答長句二 繁体版

鴛鷺差池出建章,彩旗朱戶蔚相望。
新恩共理犬牙地,昨日同含雞舌香。
白芷江邊分驛路,山桃蹊外接甘棠。
應憐一罷金閨籍,枉渚逢春十度傷。

lǎng zhōu dòu yuán wài jiàn shì yǔ lǐ zhōu yuán láng zhōng jùn zhāi zèng dá cháng jù èr

yuān lù chà chí chū jiàn zhāng , cǎi qí zhū hù wèi xiāng wàng 。
xīn ēn gòng lǐ quǎn yá dì , zuó rì tóng hán jī shé xiāng 。
bái zhǐ jiāng biān fēn yì lù , shān táo xī wài jiē gān táng 。
yīng lián yī bà jīn guī jí , wǎng zhǔ féng chūn shí dù shāng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《朗州窦员外见示与澧州元郎中郡斋赠答长句二》选自全唐:卷359-23。