和宣武令狐相公郡斋对新竹(此君若欲长相见,政事堂东有旧丛) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:14:54 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

和宣武令狐相公郡斋对新竹 简体版

新竹翛翛韵晓风,隔窗依砌尚蒙笼。
数间素壁初开后,一段清光入坐中。
欹枕闲看知自适,含毫朗咏与谁同。
此君若欲长相见,政事堂东有旧丛。

和宣武令狐相公郡齋對新竹 繁体版

新竹翛翛韻曉風,隔窗依砌尚蒙籠。
數間素壁初開後,一段清光入坐中。
欹枕閑看知自適,含毫朗詠與誰同。
此君若欲長相見,政事堂東有舊叢。

hé xuān wǔ líng hú xiāng gōng jùn zhāi duì xīn zhú

xīn zhú xiāo xiāo yùn xiǎo fēng , gé chuāng yī qì shàng mēng lóng 。
shù jiān sù bì chū kāi hòu , yī duàn qīng guāng rù zuò zhōng 。
qī zhěn xián kàn zhī zì shì , hán háo lǎng yǒng yǔ shuí tóng 。
cǐ jūn ruò yù cháng xiāng jiàn , zhèng shì táng dōng yǒu jiù cóng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《和宣武令狐相公郡斋对新竹》选自全唐:卷360-12。