和令狐相公初归京国赋诗言怀(口不言功心自适,吟诗酿酒待花开) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:15:02 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

和令狐相公初归京国赋言怀 简体版

凌云羽翮掞天才,扬历中枢与外台。
相印昔辞东阁去,将星还拱北辰来。
殿庭捧日彯缨入,阁道看山曳履回。
口不言功心自适,吟诗酿酒待花开。

和令狐相公初歸京國賦詩言懷 繁体版

淩雲羽翮掞天才,揚歷中樞與外臺。
相印昔辭東閣去,將星還拱北辰來。
殿庭捧日彯纓入,閣道看山曳履回。
口不言功心自適,吟詩釀酒待花開。

hé líng hú xiāng gōng chū guī jīng guó fù shī yán huái

líng yún yǔ hé shàn tiān cái , yáng lì zhōng shū yǔ wài tái 。
xiāng yìn xī cí dōng gé qù , jiāng xīng huán gǒng běi chén lái 。
diàn tíng pěng rì piāo yīng rù , gé dào kàn shān yè lǚ huí 。
kǒu bù yán gōng xīn zì shì , yín shī niàng jiǔ dài huā kāi 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《和令狐相公初归京国赋诗言怀》选自全唐诗:卷360-19。