和乐天南园试小乐(多才遇景皆能咏,当日人传满凤城) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:15:05 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

和乐天南园试小乐 简体版

闲步南园烟雨晴,遥闻丝竹出墙声。
欲抛丹笔三川去,先教清商一部成。
花木手栽偏有兴,歌词自作别生情。
多才遇景皆能咏,当日人传满凤城。

和樂天南園試小樂 繁体版

閑步南園煙雨晴,遙聞絲竹出墻聲。
欲拋丹筆三川去,先教清商一部成。
花木手栽偏有興,歌詞自作別生情。
多才遇景皆能詠,當日人傳滿鳳城。

hé lè tiān nán yuán shì xiǎo lè

xián bù nán yuán yān yǔ qíng , yáo wén sī zhú chū qiáng shēng 。
yù pāo dān bǐ sān chuān qù , xiān jiào qīng shāng yī bù chéng 。
huā mù shǒu zāi piān yǒu xīng , gē cí zì zuò bié shēng qíng 。
duō cái yù jǐng jiē néng yǒng , dāng rì rén chuán mǎn fèng chéng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《和乐天南园试小乐》选自全唐:卷360-20。