吟白乐天哭崔儿二篇,怆然寄赠(从此期君比琼树,一枝吹折一枝生) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:15:20 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

吟白乐天哭崔儿二篇,怆然寄赠 简体版

吟君苦调我沾缨,能使无情尽有情。
四望车中心未释,千秋亭下赋初成。
庭梧已有栖雏处,池鹤今无子和声。
从此期君比琼树,一枝吹折一枝生。

吟白樂天哭崔兒二篇,愴然寄贈 繁体版

吟君苦調我沾纓,能使無情盡有情。
四望車中心未釋,千秋亭下賦初成。
庭梧已有棲雛處,池鶴今無子和聲。
從此期君比瓊樹,一枝吹折一枝生。

yín bái lè tiān kū cuī ér èr piān , chuàng rán jì zèng

yín jūn kǔ diào wǒ zhān yīng , néng shǐ wú qíng jìn yǒu qíng 。
sì wàng chē zhōng xīn wèi shì , qiān qiū tíng xià fù chū chéng 。
tíng wú yǐ yǒu qī chú chǔ , chí hè jīn wú zǐ hé shēng 。
cóng cǐ qī jūn bǐ qióng shù , yī zhī chuī zhē yī zhī shēng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《吟白乐天哭崔儿二篇,怆然寄赠》选自全唐:卷360-26。