答乐天所寄咏怀,且释其枯树之叹(莫羡三春桃与李,桂花成实向秋荣) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:15:24 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

答乐天所寄咏怀,且释其枯树之叹 简体版

衙前有乐馔常精,宅内连池酒任倾。
自是官高无狎客,不论年长少欢情。
颔被探珠去,老蚌胚还应月生。
莫羡三春桃与李,桂花成实向秋荣。

答樂天所寄詠懷,且釋其枯樹之嘆 繁体版

衙前有樂饌常精,宅內連池酒任傾。
自是官高無狎客,不論年長少歡情。
驪龍頷被探珠去,老蚌胚還應月生。
莫羨三春桃與李,桂花成實向秋榮。

dá lè tiān suǒ jì yǒng huái , qiě shì qí kū shù zhī tàn

yá qián yǒu lè zhuàn cháng jīng , zhái nèi lián chí jiǔ rèn qīng 。
zì shì guān gāo wú xiá kè , bù lùn nián cháng shǎo huān qíng 。
lí lóng hàn bèi tàn zhū qù , lǎo bàng pēi huán yīng yuè shēng 。
mò xiàn sān chūn táo yǔ lǐ , guì huā chéng shí xiàng qiū róng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《答乐天所寄咏怀,且释其枯树之叹》选自全唐:卷360-27。