福先寺雪中酬别乐天(才子从今一分散,便将诗咏向吴侬) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:15:47 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

福先寺雪中酬别乐天 简体版

门宾客会龙宫,东去旌旗驻上东。
二八笙歌云幕下,三千世界雪花中。
离堂未暗排红烛,别曲含凄飏晚风。
才子从今一分散,便将咏向吴侬。

福先寺雪中酬別樂天 繁体版

龍門賓客會龍宮,東去旌旗駐上東。
二八笙歌雲幕下,三千世界雪花中。
離堂未暗排紅燭,別曲含淒飏晚風。
才子從今一分散,便將詩詠向吳儂。

fú xiān sì xuě zhōng chóu bié lè tiān

lóng mén bīn kè huì lóng gōng , dōng qù jīng qí zhù shàng dōng 。
èr bā shēng gē yún mù xià , sān qiān shì jiè xuě huā zhōng 。
lí táng wèi àn pái hóng zhú , bié qū hán qī yáng wǎn fēng 。
cái zǐ cóng jīn yī fēn sàn , biàn jiāng shī yǒng xiàng wú nóng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《福先寺雪中酬别乐天》选自全唐诗:卷360-29。