酬乐天见寄(若使吾徒还早达,亦应箫鼓入松楸) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:16:04 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

酬乐天见寄 简体版

元君后辈先零落,崔相同年不少留。
华屋坐来能几日,夜台归去便千秋。
背时犹自居三品,得老终须卜一丘。
若使吾徒还早达,亦应箫鼓入松楸。

酬樂天見寄 繁体版

元君後輩先零落,崔相同年不少留。
華屋坐來能幾日,夜臺歸去便千秋。
背時猶自居三品,得老終須蔔一丘。
若使吾徒還早達,亦應簫鼓入松楸。

chóu lè tiān jiàn jì

yuán jūn hòu bèi xiān líng luò , cuī xiāng tóng nián bù shǎo liú 。
huá wū zuò lái néng jī rì , yè tái guī qù biàn qiān qiū 。
bèi shí yóu zì jū sān pǐn , dé lǎo zhōng xū bǔ yī qiū 。
ruò shǐ wú tú huán zǎo dá , yì yīng xiāo gǔ rù sōng qiū 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《酬乐天见寄》选自全唐:卷360-32。