正月十六日园中偶赋

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:30:02 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

正月十六日园中偶赋 简体版

又向柴荆过上元,豪华前事不须论。
偶逢花发闲持酒,不得人扶嬾出门。
薄技号山曾献玉,荣途染指亦尝鼋。
年来洗尽东陵梦,瓜垄萧萧老故园。

正月十六日園中偶賦 繁体版

又向柴荊過上元,豪華前事不須論。
偶逢花發閑持酒,不得人扶嬾出門。
薄技號山曾獻玉,榮途染指亦嘗黿。
年來洗盡東陵夢,瓜壟蕭蕭老故園。

zhèng yuè shí liù rì yuán zhōng ǒu fù 拼音版

yòu xiàng chái jīng guò shàng yuán , háo huá qián shì bù xū lùn 。
ǒu féng huā fā xián chí jiǔ , bù dé rén fú lǎn chū mén 。
báo jì hào shān zēng xiàn yù , róng tú rǎn zhǐ yì cháng yuán 。
nián lái xǐ jìn dōng líng mèng , guā lǒng xiāo xiāo lǎo gù yuán 。

鉴赏