曾原伯屡劝居城中而仆方欲自梅山入云门今日

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:30:44 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

曾原伯屡劝居城中而仆方欲自梅山入云门今日 简体版

借得僧房似钓船,兼旬散发醉江天。
酒能作病真如此,穷乃工却未然。
闲似白鸥虽自许,健如黄犊已无缘。
秋高更欲移家去,先葺云门屋数椽。

曾原伯屢勸居城中而仆方欲自梅山入雲門今日 繁体版

借得僧房似釣船,兼旬散發醉江天。
酒能作病真如此,窮乃工詩卻未然。
閑似白鷗雖自許,健如黃犢已無緣。
秋高更欲移家去,先葺雲門屋數椽。

zēng yuán bó lǚ quàn jū chéng zhōng ér pū fāng yù zì méi shān rù yún mén jīn rì 拼音版

jiè dé sēng fáng sì diào chuán , jiān xún sàn fā zuì jiāng tiān 。
jiǔ néng zuò bìng zhēn rú cǐ , qióng nǎi gōng shī què wèi rán 。
xián sì bái ōu suī zì xǔ , jiàn rú huáng dú yǐ wú yuán 。
qiū gāo gēng yù yí jiā qù , xiān qì yún mén wū shù chuán 。

鉴赏

【注释】:原题:曾原伯屡劝居城中而仆方欲自梅山入云门今日病酒偶得长句奉寄