园中观草木有感

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:31:34 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

园中观草木有感 简体版

木笔枝已空,玉簪殊未花,赬桐时更晚,春尽始萌芽。
老人多感慨,俯仰悲岁华,两曜如奔轮,疾去不可遮。
城头插双旗,叠鼓催清笳。
兀然一室间,不复过邻家。
午睡或至暮,乱发垂发发。
所嗟瘦僧死,莫致茶山茶。

園中觀草木有感 繁体版

木筆枝已空,玉簪殊未花,赬桐時更晚,春盡始萌芽。
老人多感慨,俯仰悲歲華,兩曜如奔輪,疾去不可遮。
城頭插雙旗,疊鼓催清笳。
兀然一室間,不復過鄰家。
午睡或至暮,亂發垂發發。
所嗟瘦僧死,莫致茶山茶。

yuán zhōng guān cǎo mù yǒu gǎn 拼音版

mù bǐ zhī yǐ kōng , yù zān shū wèi huā , chēng tóng shí gēng wǎn , chūn jìn shǐ méng yá 。
lǎo rén duō gǎn kǎi , fǔ yǎng bēi suì huá , liǎng yào rú bēn lún , jí qù bù kě zhē 。
chéng tóu chā shuāng qí , dié gǔ cuī qīng jiā 。
wù rán yī shì jiān , bù fù guò lín jiā 。
wǔ shuì huò zhì mù , luàn fā chuí fā fā 。
suǒ jiē shòu sēng sǐ , mò zhì chá shān chá 。

鉴赏